"Landsbygdsutveckling" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

landsbygdsutvecklingländliche Entwicklung
LandsbygdsutvecklingEntwicklung des ländlichen Raums

Beispieltexte mit "Landsbygdsutveckling"

Landsbygdsutveckling – övergångsåtgärderLändliche Entwicklung - Übergangs- instrument
Landsbygdsutveckling EUGFJ (2000–2006* - arealrelaterade åtgärder)Ländliche Entwicklung EAGFL (2000-2006)* - flächenbezogene Maßnahmen
Europeiskt nätverk för landsbygdsutvecklingEuropäisches Netzwerk für die Entwicklung des ländlichen Raums
Övriga betalningar för landsbygdsutvecklingSonstige Zahlungen für die Entwicklung des ländlichen Raums
Unionens prioriteringar för landsbygdsutvecklingPrioritäten der Union für die Entwicklung des ländlichen Raums
Andra integrerade strategier för hållbar landsbygdsutvecklingSonstige integrierte Ansätze für nachhaltige ländliche Entwicklung
F500: Produktkod/kod för delåtgärd inom landsbygdsutvecklingF500: Produktcode/Code der Teilmaßnahme zur Entwicklung des ländlichen Raums
Utforma och börja genomföra en politik för landsbygdsutveckling.Formulierung und Umsetzung einer Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums.
Analysen ska bygga på unionens prioriteringar för landsbygdsutveckling.Die Analyse muss sich auf die Prioritäten der Union für die Entwicklung des ländlichen Raums gründen.
Jordbruk, landsbygdsutveckling och skogsbrukLandwirtschaft, ländliche Entwicklung und Forstwirtschaft
Denna ram gäller för stöd till landsbygdsutveckling i hela gemenskapen.Dieser Rahmen gilt für die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums in der gesamten Gemeinschaft.
Främja hållbar utveckling och landsbygdsutveckling samt bidra till fattigdomsminskning.Förderung einer nachhaltigen Entwicklung und der Entwicklung des ländlichen Raums, und Beitrag zur Armutsbekämpfung;
Nätverksamarbetet genom europeiska nätverket för landsbygdsutveckling ska ha som mål attDie Vernetzung durch das europäische Netzwerk für die Entwicklung des ländlichen Raums soll
de åtgärder för landsbygdsutveckling som föreskrivs i förordning (EU) nr 1305/2013, ochder Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 und der
Särskilt anslutningsprogram för jordbruk och landsbygdsutveckling (Sapard) – Slutförande av tidigare åtgärderSonderprogramm Sapard zur Beitrittsvorbereitung in den Bereichen Landwirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raums — Abschluss früherer Maßnahmen

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Andra integrerade strategier för hållbar stads-/landsbygdsutvecklingSonstige integrierte Ansätze für nachhaltige städtische/ländliche Entwicklung
bidra till bättre riktat stöd för landsbygdsutvecklingen,soll zu einer gezielter ausgerichteten Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums beigetragen werden;
öka intressenternas deltagande i landsbygdsutvecklingens genomförande,die Beteiligung von Interessenträgern an der Umsetzung der Entwicklung des ländlichen Raums stärken;
Kommissionen ska biträdas av en kommitté kallad landsbygdsutvecklingskommittén.Die Kommission wird durch einen Ausschuss mit der Bezeichnung "Ausschuss für die Entwicklung des ländlichen Raums" unterstützt.
Att samla in, analysera och sprida information om åtgärder som görs inom landsbygdsutvecklingen.Sammlung, Analyse und Verbreitung von Informationen über Vorhaben im Bereich der ländlichen Entwicklung;
Den gemensamma jordbrukspolitiken består av olika åtgärder, varav en del rör landsbygdsutveckling.Die GAP umfasst verschiedenste Maßnahmen, darunter auch Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums.
I Montenegro: Anta en samlad strategi för jordbruket, landsbygdsutveckling, fiskeri och fytosanitära frågor.In Montenegro: Verabschiedung einer Gesamtstrategie für die Bereiche Landwirtschaft, ländliche Entwicklung, Fischerei und Tier- und Pflanzengesundheit.
informera den bredare allmänheten och potentiella stödmottagare om landsbygdsutvecklingspolitiken och finansieringsmöjligheter,das breite Publikum und die potenziellen Begünstigten über die Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums und Finanzierungsmöglichkeiten informieren;