"Konstruktion" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

KonstruktionKonstruktionsbüro

Beispieltexte mit "Konstruktion"

datorstödd konstruktioncomputergestützter Entwurf
Verktygsmaskiner, konstruktionWerkzeugmaschinenbau
Områden under konstruktion.Im Bau befindliche Flächen.
Konstruktion och preparering av ytbeläggningenKonstruktion und Vorbereitung der Oberfläche
Konstruktion av infrastrukturer för kombinerade transporterden Bau von Infrastruktur für den kombinierten Verkehr?
Konstruktion av en mätare för att övervaka förändringar i grundvattennivån.Bohrung für die Errichtung einer Messstelle zur Erfassung von Grundwasserspiegeländerungen.
Konstruktion (dvs. typ av hölje, typ av ädelmetall, typ av substrat, celltäthet).Bauart (d. h. Art des Gehäuses, Art des Edelmetalls, Art des Trägers, Zelldichte)
Konstruktion (dvs. typ av hölje, typ av ädelmetall, typ av substrat, celltäthet).Bauart (d. h. Art des Gehäuses, Art des Edelmetalls, Art des Trägers, Zelldichte),
Konstruktion – byggnad, indelning och stabilitet, maskiner och elektriska installationerBauart der Schiffe — Unterteilung und Stabilität, Maschinen und elektrische Anlagen
Konstruktion av avancerade, inbyggda och energi- och resurseffektiva komponenter och system.Entwicklung fortgeschrittener, eingebetteter sowie energieeffizienter und ressourcenschonender Komponenten und Systeme;
För varje programvarukomponent krävs dokument som redogör för specifikationer och konstruktion.Für jede Softwarekomponente sind Dokumente zu liefern, die Spezifikation und Design beschreiben.
En länk eller länksekvens för allmännyttiga tjänster som skyddar och leder kablar och ledningar i en innesluten konstruktion.Eine Versorgungsverbindung oder -verbindungssequenz in Form einer Umhüllung zum Schutz oder zur Führung von Kabeln und Rohrleitungen.
Områden som inte ingår i värdena 1_PrimaryProduction, 2_SecondaryProduction 3_TertiaryProduction 4_TransportNetworksLogisticsAndUtilities, 5_ResidentialUse eller något av deras mer specialiserade värden, eller områden under konstruktion.In den Werten 1_PrimaryProduction, 2_SecondaryProduction 3_TertiaryProduction 4_TransportNetworksLogisticsAndUtilities, 5_ResidentialUse oder ihren Unterkategorien nicht enthaltene oder im Bau befindliche Flächen.
Är byggnadens konstruktion solid?Ist das Gebäude von solider Bauweise?
5.3 Är byggnadens konstruktion solid?Ist das Gebäude solide gebaut?
Borrning eller konstruktion inte färdig.Bohrung oder Bauwerk noch nicht fertiggestellt.
Samordning mellan konstruktion och tillverkningKoordination zwischen Entwicklung und Herstellung
Verktyg för datorstödd konstruktion som producerar käll- eller objektkod.Werkzeuge für den computerunterstützten Entwurf und Ingenieurwerkzeuge für die Produktion von Quellcode oder Datencode,
En byggnad eller konstruktion som främst är avsedd för religionsutövning.Gebäude oder Bauwerk, das in erster Linie der Religionsausübung dient.
Tekniska specifikationer om krav på konstruktion av fordon samt provningsförfarandenTechnische Spezifikationen hinsichtlich der Bauweise von Fahrzeugen und Prüfverfahren

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

metallkonstruktionStahlbau
konstruktionsvirkeBauholz
Konstruktionsdatum.Zeitpunkt des Baus.
Konstruktionens namn.Bezeichnung des Bauwerks.
Konstruktionens inbromsningVerzögerung der Struktur
Konstruktionens inbromsningskurvaVerzögerungskurve der Struktur
högsta konstruktionshastighet,der durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit(en),
Grundläggande konstruktionskravMindestanforderungen an die Konstruktion
Konstruktionen är förstörd.Das Bauwerk wurde abgerissen.
Konstruktionsexempel på bromsskivorArten der Ausführung von Bremsscheiben (Beispiele)
Verktygs- och formkonstruktionWerkzeug- und Formenbau
Fastsättning av konstruktionenVerankerung der Struktur
Brunnskonstruktion för bevattning.Bohrung für Bewässerungszwecke.
Brunnskonstruktion för dricksvatten.Erschließungsbohrung für die Trinkwassergewinnung.
fordons metallkonstruktion (3.1.7.2)”Metallkonstruktion des Fahrzeugs (3.1.7.2)“
Konstruktionen är i brukbart skick.Das Bauwerk ist funktionsfähig.
Konstruktionen håller på att utformas.Das Bauwerk wird entworfen.
Konstruktionsnivån för klass TRIV ges i bilaga O.Der Temperaturbereich der Klasse TRIV wird in der entsprechenden TSI angegeben.
Konstruktionen skall begränsa antändning och spridning av eld.Die Konstruktion erfolgt so, dass die Gefahr der Entstehung und der Ausbreitung von Bränden möglichst begrenzt wird.
Konstruktions-"teknik" för härdade elektriska kretsar och delsystem.Entwurfs"technologie" für die Auslegung von gehärteten elektrischen Schaltkreisen und gehärteten Bauteilen;
Konstruktions- eller tillverkningsorganisationers utbildning av besättning.Schulung der Flugbesatzung von Entwicklungs- oder Herstellungsbetrieben;
Konstruktionsstatens obligatoriska information för fortsatt luftvärdighet.die obligatorischen Informationen des Entwurfsstaats über die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit.
Klassificering av ändringar i typkonstruktionKlassifizierung von Änderungen gegenüber Musterbauarten
Förekommande material samt konstruktion:Werkstoffe und Bauart:
Förekommande material samt konstruktion: …Werkstoffe und Bauart: …
Ändringar av systemet för konstruktionssäkringÄnderungen in Konstruktionssicherungssystemen
väsentliga konstruktions- och formgivningsegenskaper,wesentliche Bau- und Konstruktionsmerkmale, Rahmen:
Brunnskonstruktion för industriell vattenförsörjning.Erschließungsbohrung für die Industriewasserversorgung.
högsta konstruktionshastighet (per användningsområde)bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit (je nach Einsatzbereich);
Brunnskonstruktion för vattenförsörjning för brandsläckning.Bohrung für Notwasserversorgung.