"Kärnprimärkapital" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

KärnprimärkapitalHartes Kernkapital (CET1)

Beispieltexte mit "Kärnprimärkapital"

Kärnprimärkapital före lagstiftningsjusteringarHartes Kernkapital (CET1) vor regulatorischen Anpassungen
Kärnprimärkapital tillgängligt att användas som buffert (som procentandel av det riskvägda exponeringsbeloppet)Verfügbares hartes Kernkapital für die Puffer (ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtforderungsbetrags)
Poster som inte dras av från kärnprimärkapitalNicht vom harten Kernkapital in Abzug zu bringende Posten
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar av kärnprimärkapitalRegulatorische Anpassungen des harten Kernkapitals (CET1) insgesamt
Belopp som utesluts från kärnprimärkapital på grund av tak (överskjutande belopp över taket efter inlösen och förfallodagar)Wegen Obergrenze aus CET1 ausgeschlossener Betrag (Betrag über Obergrenze nach Tilgungen und Fälligkeiten)
Beskrivning av de viktigaste delarna i instrument för kärnprimärkapital och primärkapitaltillskott samt i supplementärkapital som emitterats av institutenBeschreibung der Hauptmerkmale der von Instituten begebenen Instrumente des harten Kernkapitals, des zusätzlichen Kernkapitals und des Ergänzungskapitals
Lagstiftningsjusteringar som tillämpats på kärnprimärkapital med avseende på belopp som omfattas av behandling som föreskrivs i lagstiftningen före kapitaltäckningsförordningenRegulatorische Anpassungen des harten Kernkapitals in Bezug auf Beträge, die der Vor-CRR-Behandlung unterliegen

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

KärnprimärkapitalinstrumentInstrumente des harten Kernkapitals
KärnprimärkapitalposterPosten des harten Kernkapitals
Kärnprimärkapitalposter och -instrumentPosten und instrumente des harten Kernkapitals
Kärnprimärkapital: instrument och reserverHartes Kernkapital (CET1): Instrumente und Rücklagen
Kärnprimärkapital, beräknas som rad 6 minus rad 28.Hartes Kernkapital (CET1), zu berechnen als Zeile 6 abzüglich Zeile 28
Undantag från avdrag från kärnprimärkapitalposterAusnahmen vom Abzug von Posten des harten Kernkapitals
Minoritetsintressen (tillåtet belopp i konsoliderat kärnprimärkapital)Minderheitsbeteiligungen (zulässiger Betrag in konsolidiertem CET1)
Undantag från avdrag av andelar i försäkringsbolag från kärnprimärkapitalposterAusnahmen vom Abzug von Beteiligungen an Versicherungsunternehmen von Posten des harten Kernkapitals
Nuvarande tak för kärnprimärkapitalinstrument som omfattas av utfasningsarrangemangDerzeitige Obergrenze für CET1-Instrumente, für die die Auslaufregelungen gelten
Förutsebara skatter som är relaterade till kärnprimärkapitalposter (negativt belopp)Vorhersehbare steuerliche Belastung auf Posten des harten Kernkapitals (negativer Betrag)
ett intervall inom vilket instrumenten kommer att konverteras till kärnprimärkapitalinstrument.oder eine Spanne, innerhalb dessen die Instrumente in Instrumente des harten Kernkapitals umgewandelt werden;