"Israel" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
IsraelIsrael

Beispieltexte mit "Israel"

Israel får därför utfärda intyg om överensstämmelse.Daher kann Israel Konformitätsbescheinigungen ausstellen.
B. Skrivelse från Staten IsraelB. Schreiben des Staates Israel
Slutligt Tillägg I-anbud från IsraelSchlussofferte unter Anlage I von Israel
lufttrafikföretag från Staten Israel.Luftfahrtunternehmen des Staates Israel.
De kunde därför inte undantas från utvidgningen av åtgärderna till Israel.Daher konnten sie nicht von der Ausweitung der Maßnahmen auf Israel ausgenommen werden —
Kommissionen har granskat dessa uppgifter och den epidemiologiska situationen i Israel.Die Kommission hat diese Informationen und die epidemiologische Situation in Israel einer Bewertung unterzogen.
Tre av dessa rapporterade att de aldrig hade importerat PET-film från vare sig Brasilien eller Israel.Drei von ihnen gaben an, noch nie PET-Folien aus Brasilien oder Israel eingeführt zu haben.
Område i Israel inom följande gränser:Gebiet Israels innerhalb folgender Grenzen:
I del 2 ska posten för Israel ersättas med följande:In Teil 2 erhält der Eintrag zu Israel folgende Fassung:
Söderut längs med gränsen mellan Israel och Egypten till latitud 31° 06′N.entlang der israelisch-ägyptischen Grenze bis zum Breitengrad 31° 06′ N
Område i Israel inom följande gränser med avseende på högpatogen aviär influensa:Gebiet Israels innerhalb folgender Grenzen in Bezug auf die hochpathogene Aviäre Influenza:
Indiens officiella exportstatistik visar att exporten från Indien till Israel ökade kontinuerligt.Den amtlichen indischen Ausfuhrdaten zufolge war ein kontinuierlicher Anstieg der Ausfuhren aus Indien nach Israel zu verzeichnen.
Kommissionen underrättade myndigheterna i Brasilien, Indien och Israel om inledandet av undersökningen.Die Kommission unterrichtete die Behörden Indiens, Brasiliens und Israels über die Einleitung der Untersuchung.
De två andra importörerna uppgav att de inte hade importerat indisk PET-film från Brasilien eller Israel under undersökningsperioden.Die beiden anderen Einführer erklärten, im UZ keine indischen PET-Folien aus Brasilien oder Israel eingeführt zu haben.

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

nedan kallad Israel,nachstehend „Israel“ genannt,
För Israels lufttrafikföretag:Für Luftfahrtunternehmen Israels:
HS-nummer eller israeliskt tullnummer [1]HS- oder israelischer Code [1]
Om, i fråga om israeliska lufttrafikföretag,im Fall eines Luftfahrtunternehmens Israels:
Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, ellerBacillus thuringiensis subsp. israelensis oder
Företrädare från Egypten, Irak, Israel, Libanon och Syrien kommer att inbjudas.Es werden Vertreter aus Ägypten, Irak, Israel, Libanon und Syrien eingeladen.
finansiera upplysningsverksamhet, även på arabiska och hebreiska, och sprida information om israelisk-palestinskt samarbete,Finanzierung von Informationen, auch in arabischer und hebräischer Sprache, über die israelisch-palästinensische Zusammenarbeit und Verbreitung dieser Informationen;
De israeliska myndigheterna anförde på nytt de argument som framförts av de indiska myndigheterna i enlighet med vad som anges i skäl 10.Die israelischen Behörden machten dieselben Argumente geltend wie die indische Regierung (Randnummer (10)).
De israeliska myndigheterna anförde på nytt de argument som framförts av de indiska myndigheterna i enlighet med vad som anges i skäl 10.Die israelischen Behörden machten dieselben Argumente geltend wie die indische Regierung (Randnummer 10).