"Iran" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
IranIran

Beispieltexte mit "Iran"

Islamiska republiken IranIslamische Republik Iran
Född den 5 januari 1963 i Teheran, Irangeboren am 5. Januar 1963 in Teheran, Iran
No.52 North Kheradmand Avenue (Corner of 6th Alley) Teheran, IranAlternativadresse: No. 52 North Kheradmand Avenue (Corner of 6th Alley) Teheran, IRAN
om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iranzur Änderung des Beschlusses 2010/413/GASP über restriktive Maßnahmen gegen Iran
Tros befinna sig i gränsområdet mellan Afghanistan, Pakistan och Iran.Soll sich im Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan/Iran aufhalten.
om ändring av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iranzur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 267/2012 über restriktive Maßnahmen gegen Iran
om ändring av rådets beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iranzur Änderung des Beschlusses 2010/413/GASP des Rates über restriktive Maßnahmen gegen Iran
Angola, Saudiarabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, Förenade Arabemiraten, Jordanien, Yemen, Libanon, Irak och Iran.Angola, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrein, Katar, Oman, Vereinigte Arabische Emirate, Jordanien, Jemen, Libanon, Irak, Iran.
Samarbete med Irak, Iran och JemenZusammenarbeit mit dem Iran, dem Irak und dem Jemen
Filial till den i förteckningen upptagna enheten Petropars Iran Company.Tochterunternehmen der bezeichneten Einrichtung Petropars Iran Company
Export Development Bank of Iran (EDBI) (inklusive alla filialer) med dotterbolagExport Development Bank of Iran (EDBI) (einschließlich aller Niederlassungen und Tochterunternehmen)
Andra samarbetsinsatser än offentligt utvecklingsbistånd (Asien, Centralasien, Irak, Iran och Jemen)Aktivitäten der Zusammenarbeit außerhalb der öffentlichen Entwicklungshilfe (Asien, Zentralasien, Irak, Iran und Jemen)
Tre tydliga kränkningar rapporterades till FN:s säkerhetsråds kommitté för sanktioner mot Iran under 2009.Dem Iran-Sanktionsausschuss des VN-Sicherheitsrates sind im Jahr 2009 drei klare Verletzungen gemeldet worden.
HDSL har tagit över ett antal fartyg från Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) som verklig ägare.HDSL hat eine Reihe von Schiffen der Islamic Republic of Iran Shipping Line's (IRISL) als wirtschaftlicher Eigentümer übernommen.
Dom av den 16 september 2013 i mål T-489/10, Islam Republic of Iran Shipping Lines mot Europeiska unionens råd.Urteil des Gerichts vom 16. September 2013, Rechtssache T-489/10, Islam Republic of Iran Shipping Lines/Rat der Europäischen Union.

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Födelsedatum: 30.9.1953, iranier.Geboren am 30.9.1953, iranischer Staatsangehöriger.
Irano Misr Shipping Company tillhandahåller IRISL nödvändiga tjänster i egenskap av agent för IRISL i Egypten.Irano Misr Shipping Company erbringt als Vertreterin von IRISL in Ägypten wesentliche Dienstleistungen für die IRISL.
Ytaktiv beredning innehållande 2-etylhexyloxymetyloxiranGrenzflächenaktive Zubereitung, 2-Ethylhexyloxymethyloxiran enthaltend
Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Teheran, 15875-6653, IranUnit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Teheran, 15875- 6653
Kontrolleras i praktiken av Irans regering.Unternehmen, das in Wirklichkeit von der iranischen Regierung kontrolliert wird.
Enhet som ger stöd till den iranska staten.Unterstützt die Regierung Irans.
till iranska personer, enheter eller organ, elleran eine iranische Person, Organisation oder Einrichtung oder
Hanterar Irans ballistiska kort- och medeldistansrobotar.Verwaltet die Bestände Irans an ballistischen Kurz- und Mittelstreckenraketen.
Dotterbolag (100 %) till National Iranian Oil Company (NIOC).Tochtergesellschaft (zu 100 %) der National Iranian Oil Company (NIOC).
ISO används för att förmedla iranska oljerelaterade betalningar.Wird zur Kanalisierung von Zahlungen aus iranischen Ölgeschäften genutzt.
Ledamot av högsta nationella säkerhetsrådet, vilket utformar Irans kärntekniska politik.Mitglied des Obersten Nationalen Sicherheitsrates, der die Atompolitik Irans festlegt.