"Internrevisorn" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

InternrevisornDer Interne Prüfer

Beispieltexte mit "Internrevisorn"

Resurser för internrevisornRessourcen des Internen Prüfers
Internrevisorn ska också rapportera i följande fall:Der interne Prüfer erstattet zudem in den folgenden Fällen Bericht:
Internrevisorn ska också rapportera i något av följande fall:Der Interne Prüfer erstattet auch in folgenden Fällen Bericht:
Internrevisorn ska vara helt oberoende vid utförandet av sina revisioner.Der Interne Prüfer führt seine Prüfungen in völliger Unabhängigkeit durch.
Internrevisorn skall lämna sina kommentarer till styrelsen och direktören.Er teilt dem Lenkungsausschuss und dem Direktor seine Feststellungen und Empfehlungen mit.
Internrevisorn ska anta ett arbetsprogram och skicka detta till institutionen.Der Interne Prüfer nimmt sein Arbeitsprogramm an und legt es dem Organ vor.
Internrevisorn skall rapportera till byrån om sina konstateranden och rekommendationer.Der Interne Prüfer teilt der Agentur seine Feststellungen und Empfehlungen mit.
Internrevisorn ska rapportera till institutionen om sina konstateranden och rekommendationer.Der Interne Prüfer teilt dem betroffenen Organ seine Feststellungen und Empfehlungen mit.

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Internrevisorns ansvarVerantwortlichkeit des Internen Prüfers
Internrevisorns oberoendeUnabhängigkeit des Internen Prüfers
Internrevisorns rapporteringBerichte des Internen Prüfers
Internrevisorns tjänsteutövning skall omfatta hela byråns verksamhet och alla dess avdelningar.Die Tätigkeit des Internen Prüfers erstreckt sich auf sämtliche Tätigkeitsfelder und Dienststellen der Agentur.
Internrevisorn skall ta del av den årliga verksamhetsrapporten och av andra uppgifter som fastställts.Der interne Rechnungsprüfer nimmt Kenntnis vom jährlichen Tätigkeitsbericht sowie von den übrigen identifizierten Informationen.
Internrevisorns befogenheter ska omfatta hela partnerskapsorganets verksamhet och alla dess avdelningar.Die Tätigkeit des internen Prüfers erstreckt sich auf sämtliche Tätigkeitsfelder und Dienststellen der PPP-Einrichtung.
Internrevisorn ska rapportera till styrelsen och direktören om sina konstateranden och rekommendationer.Der interne Prüfer teilt dem Lenkungsausschuss und dem Direktor seine Feststellungen und Empfehlungen mit.
Internrevisorn ska ha fullständig och obegränsad tillgång till de uppgifter han eller hon behöver för sin tjänsteutövning.Der interne Prüfer hat uneingeschränkten Zugang zu sämtlichen für die Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlichen Informationen.
Internrevisorn ska ta del av utanordnarens årliga verksamhetsrapport enligt artikel 20 liksom av andra uppgifter som fastställts.Der interne Prüfer nimmt Kenntnis vom Bericht des Anweisungsbefugten nach Artikel 20 sowie von allen vorliegenden Informationen.
Artikel 100 Internrevisorns oberoendeArtikel 100 Unabhängigkeit des Internen Prüfers
Artikel 99 Internrevisorns befogenheter och ansvarArtikel 99 Befugnisse und Aufgaben des Internen Prüfers
Byrån skall se till att lämpliga åtgärder vidtas för att följa upp internrevisorns rekommendationer.Die Agentur überwacht die Umsetzung der sich aus den Prüfungen ergebenden Empfehlungen.