"Grekland" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

GreklandGriechenland

Beispieltexte mit "Grekland"

Västra GreklandWestgriechenland
Centrala GreklandMittelgriechenland
regioner i GreklandRegionen Griechenlands
Information från GreklandVon Griechenland vorzulegende Informationen
Grekland bör föra register över sådana uppgifter.Griechenland sollte Aufzeichnungen über derartige Informationen führen.
Grekland får ändra sin prognostiserade försörjningsbalans.Griechenland kann seine Bedarfsvorausschätzungen ändern.
Grekland ska varje år till kommissionen anmäla åtminstone uppgifter om resultatindikatorerna i bilaga II.Griechenland übermittelt der Kommission jährlich mindestens die Angaben zu den Leistungsindikatoren in Anhang II.
Elin Biofuels S.A., Kifissia, GreklandElin Biofuels S.A., Kifissia, Griechenland
Detta beslut riktar sig till Republiken Grekland.Dieser Beschluss ist an die Hellenische Republik gerichtet.
andra parametrar som ska fastställas av Grekland.sonstige von Griechenland festzulegende Parameter.
om förekomsten av ett alltför stort underskott i Greklandzum Bestehen eines übermäßigen Defizits in Griechenland
Operationshögkvarteret för Eufor RCA ska förläggas till Larissa i Grekland.Der Sitz des operativen Hauptquartiers von EUFOR RCA ist Larissa (Griechenland).
Efter en allsidig bedömning framgår det att det föreligger ett alltför stort underskott i Grekland.Nach Prüfung der Gesamtlage ist festzustellen, dass in Griechenland ein übermäßiges Defizit besteht.
Projekt av gemensamt intresse: ökning av överföringskapaciteten i den befintliga rörledningen från Bulgarien till GreklandPCI Erhöhung der Kapazität der bestehenden Fernleitung von Bulgarien nach Griechenland
INGS LNG Grekland (oberoende gassystem)INGS LNG Griechenland (unabhängiges Erdgassystem)
Utfärdad i Grekland sedan den 19 januari 2009Ausgestellt in Griechenland seit 19.1.2009
Utfärdad i Grekland från den 1 april 1997 till den 30 april 2001Ausgestellt in Griechenland vom 1.4.1997 bis zum 30.4.2001
Efter begäran bör sådana undantag beviljas Belgien, Portugal, Grekland och Cypern.Diese Abweichungen sollen Belgien, Portugal, Griechenland und Zypern gemäß ihren Anträgen gewährt werden.
I fråga om stöd för lokal produktion ska Grekland anmäla följande till kommissionen:Für die Maßnahmen zugunsten der örtlichen Erzeugung übermittelt Griechenland der Kommission folgende Angaben:
Det ekonomiska biståndet till Grekland kunde därför inte grunda sig på den förordningen.Daher konnte der finanzielle Beistand für Griechenland nicht auf diese Verordnung gestützt werden.
Inom detta överskridande framgår det att trösklarna för Grekland och Spanien har överskridits.Im Rahmen dieser Überschreitung wurde eine Überschreitung der Schwellen für Griechenland und Spanien festgestellt.

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Grekland: hela landet [1].Griechenland: gesamtes Hoheitsgebiet [1].
Greklands synpunkter på genomförandet av programmet.die Bemerkungen Griechenlands zur Durchführung des Programms;
med beaktande av Anslutningsakten för Grekland, särskilt protokoll nr 4 om bomull [1],gestützt auf die Akte über den Beitritt Griechenlands, insbesondere auf das Protokoll Nr. 4 über Baumwolle [1],
Sammanlänkning Grekland–Bulgarien [nu kallat IGB] mellan Komotini (EL)–Stara Zagora (BG)Verbindungsleitung Griechenland — Bulgarien [derzeit bekannt als ‚IGB‘] zwischen Komotini (EL) und Stara Sagora (BG)
Kluster för en LNG-terminal i Grekland; omfattar ett av följande projekt av gemensamt intresse:Cluster LNG-Terminal in Griechenland, das eines der folgenden PCI umfasst:
Utom Cypern, Grekland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien, Malta och Portugal, och bara som bifångst.Ausgenommen Zypern, Griechenland, Spanien, Frankreich, Kroatien, Italien, Malta und Portugal, und nur als Beifang.
Om det anses lämpligt ska Grekland använda sig av det integrerade administrations- och kontrollsystemet.Griechenland greift in allen geeigneten Fällen auf das integrierte Verwaltungs- und Kontrollsystem zurück.
Rumänien, Nederländerna, Belgien, Grekland, Portugal, Tjeckien, Ungern, Sverige, Österrike och BulgarienRumänien, Niederlande, Belgien, Griechenland, Portugal, Tschechische Republik, Ungarn, Schweden, Österreich, Bulgarien
Efter övergångsperiodens utgång skall Belgien, Portugal, Grekland och Cypern redovisa uppgifter från referensåret 2006.Nach Ablauf dieses Zeitraums übermitteln Belgien, Portugal, Griechenland und Zypern Daten ab dem Bezugsjahr 2006.