"EU-fördrag" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

EU-fördragEuropäische Verträge

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Anslag till förberedande åtgärder som omfattas av avdelning V i EU-fördraget.Mittel für vorbereitende Maßnahmen im Rahmen von Titel V EUV.
De deltagande medlemsstaternas röster skall vägas i enlighet med artikel 23.2 i EU-fördraget.Die Stimmen der beteiligten Mitgliedstaaten werden nach Artikel 23 Absatz 2 EU-Vertrag gewichtet.
Rådet bemyndigar härmed Kusp att fatta lämpliga beslut i enlighet med artikel 38 i EU-fördraget.Der Rat ermächtigt das PSK, die entsprechenden Beschlüsse nach Artikel 38 des EUV zu fassen.