"Danmark" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

DanmarkDänemark

Beispieltexte mit "Danmark"

regioner i DanmarkRegionen Dänemarks
Danmark deltar i beslut 2007/533/RIF.Dänemark beteiligt sich am Beschluss 2007/533/JI.
Danmark deltar därför inte i detta beslut.Dänemark beteiligt sich daher nicht an diesem Beschluss —
Danmark godkände detta den 22 februari 2013.Dänemark erklärte sich am 22. Februar 2013 damit einverstanden.
Danmark skall inte delta i något beslut av kommittén.Dänemark wirkt an keinem Beschluss des Ausschusses mit.
Danmark är därför skyldigt att genomföra detta beslut.Es ist daher zur Umsetzung dieses Beschlusses verpflichtet.
Landbrugsrådet är organisation för kooperativ inom jordbrukssektorn i Danmark.Landbrugsrådet ist ein Dachverband landwirtschaftlicher Genossenschaften in Dänemark.
Kommissionen kontaktade tillverkaren som fick möjlighet att kommentera åtgärden som vidtagits av Danmark.Die Kommission forderte den Hersteller schriftlich auf, sich zu der von Dänemark ergriffenen Maßnahme zu äußern.
De anläggningar som tillämpar kontrollerade uppfödningsförhållanden är belägna i Belgien eller Danmark.die Haltungsbetriebe mit kontrollierten Haltungsbedingungen in Belgien oder Dänemark angesiedelt sind.
Följande medlemsstater har samtyckt till att lämna ekonomiska bidrag: Nederländerna, Förenade kungariket, Sverige [1], Luxemburg, Irland och Danmark.Die folgenden Mitgliedstaaten haben finanzielle Beiträge zugesagt: die Niederlande, das Vereinigte Königreich, Schweden [1], Luxemburg, Irland und Dänemark.
Utfärdad i Danmark till den 30 april 1986Ausgestellt in Dänemark bis zum 30.4.1986
Utfärdad i Danmark sedan den 14 april 1997Ausgestellt in Dänemark seit 14.4.1997
Konungariket Danmark utom Färöarna och Grönlanddas Gebiet des Königreichs Dänemark mit Ausnahme der Färöer und Grönlands
Utfärdad i Danmark från den 1 maj 1986 till den 30 juni 1996Ausgestellt in Dänemark vom 1.5.1986 bis zum 30.6.1996
Utfärdad i Danmark från den 1 juli 1996 till den 13 april 1997Ausgestellt in Dänemark vom 1.7.1996 bis zum 13.4.1997
I avsnittet för gränskontrollstationer i DANMARK skall följande utgå:Im Abschnitt mit den Grenzkontrollstellen in DÄNEMARK wird folgende Eintragung gestrichen:
Administrativ överenskommelse mellan Europeiska kommissionen, regeringen i Danmark och Grönlands lokala regering om licenserVerwaltungsvereinbarung zwischen der Europäischen Kommission, der Regierung Dänemarks und der örtlichen Regierung Grönlands über Fanglizenzen

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

SyddanmarkSyddanmark
Artikel 5 i Macao SAR–Danmarksavtalet.Artikel 5 des Abkommens SVR Macau/Dänemark
Projekt av gemensamt intresse: sammanlänkning Polen–Danmark, ’Baltic Pipe’PCI Verbindungsleitung Polen — Dänemark ‚Baltic Pipe‘
I bilaga IV skall följande införas mellan ledet för Belgien och ledet för Danmark:Anhang IV wird wie folgt ergänzt: Zwischen den Angaben für Belgien und Dänemark wird Folgendes eingefügt:
Projekt av gemensamt intresse: sammanlänkning Danmark–Nederländerna mellan Endrup (DK) och Eemshaven (NL)PCI Verbindungsleitung Dänemark — Niederlande zwischen Endrup (DK) und Eemshaven (NL)
om förbindelserna mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Grönland och Konungariket Danmark, å andra sidanüber die Beziehungen zwischen der Europäischen Union einerseits und Grönland und dem Königreich Dänemark andererseits
Nord Pools nordiska elbörs täcker för närvarande grossistmarknaderna i Norge, Sverige, Danmark, Finland och Estland.Die nordische Strombörse von Nord Pool umfasst derzeit die Strommärkte Norwegens, Schwedens, Dänemarks, Finnlands und Estlands.
Berörda medlemsstater: Belgien, Danmark, Frankrike, Förenade kungariket, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Sverige och Tyskland.Betroffene Mitgliedstaaten: Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Irland, Luxemburg, Niederlande, Schweden, Vereinigtes Königreich;