"Belgien" auf Deutsch


Schwedisch

Deutsch Übersetzung

BelgienBelgien

Beispieltexte mit "Belgien"

Belgien godkände detta den 4 augusti 2011.Belgien erklärte sich am 4. August 2011 damit einverstanden.
Belgien betonar med kraft att DBB/Belgien inte har dragit nytta av de gamla stöd som Dexiakoncernen tidigare tagit emot.Wie Belgien nachdrücklich betont, sei DBB/Belfius von den früheren Beihilfen für die Dexia-Gruppe nicht begünstigt worden.
Belgien ska uppfylla samtliga åtaganden i bilaga II till detta beslut, i sin helhet och inom de fastställda tidsfristerna.Belgien erfüllt alle Verpflichtungen aus Anhang II des vorliegenden Beschlusses in vollem Umfang und innerhalb der vorgegebenen Fristen.
Belgien erinrar om att principen i artikel 345 i EUF-fördraget om neutralitet mellan ett företags offentliga och privata innehav.Belgien erinnert an das Neutralitätsgebot zwischen öffentlichem oder privatem Anteilsbesitz eines Unternehmens gemäß Artikel 345 AEUV.
Belgien och Danmark anmälde under 2011 en försumbar trikinrisk för sitt territorium i enlighet med förordning (EG) nr 2075/2005.Belgien und Dänemark meldeten 2011 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2075/2005 ein vernachlässigbares Trichinenrisiko für ihr jeweiliges Hoheitsgebiet.
Belgien och Portugal har båda fastställt ett åtgärdsprogram för att utrota skadegörare på växter som förts in på deras territorium.Belgien und Portugal haben jeweils ein Maßnahmenprogramm zur Ausrottung der in ihre Hoheitsgebiete eingeschleppten Schadorganismen der Pflanzen ausgearbeitet.
regioner och språkområden i BelgienRegionen und Gemeinschaften Belgiens
European Photovoltaic Industry Association (EPIA), Bryssel, BelgienEuropean Photovoltaic Industry Association („EPIA“), Brüssel, Belgien
Transport och saluföring av kläckägg förbjöds därför tillfälligt inom Belgien.Somit sind der Transport und die Vermarktung von Bruteiern innerhalb Belgiens vorübergehend untersagt worden.
DBB/Belfius är alltså en av de största bank- och försäkringskoncernerna i Belgien.DBB/Belfius ist somit eine der größten Banken- und Versicherungsgruppen in Belgien.
Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för handel, Direktorat H, 1049 Bryssel, BELGIEN.Europäische Kommission, Generaldirektion Handel, Direktion H, 1049 Brüssel, Belgien.
Kostnader som är stödberättigande för Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W) i Gembloux i BelgienFörderfähige Kosten des Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W) in Gembloux, Belgien
En kopia av ansökan ska skickas till Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor, 1049 Bryssel, BelgienDer Antrag ist in Kopie der Europäischen Kommission, Generaldirektion Gesundheit und Verbraucher, 1049 Brüssel, Belgien
Utfärdad i Belgien sedan den 1 juli 2010Ausgestellt in Belgien seit 1.7.2010
Utfärdad i Belgien sedan den 1 januari 1998Ausgestellt in Belgien seit 1.1.1998
Förstärkning av sammanlänkningen mellan Belgien och LuxemburgVerstärkung der Verbindungsleitung zwischen Belgien und Luxemburg
Utfärdad i Belgien från den 1 januari 1967 till den 31 december 1988Ausgestellt in Belgien vom 1.1.1967 bis zum 31.12.1988
Den 17 april 2012 lämnade Belgien in en omstruktureringsplan för DBB/Belfius.Am 17. April 2012 legte Belgien einen Umstrukturierungsplan für DBB/Belfius vor.
De behöriga myndigheterna i Belgien upprättade sin första utvärderingsrapport den 30 mars 2001.Am 30. März 2001 legten die zuständigen belgischen Behörden ihren Bericht über die Erstprüfung vor.
De anläggningar som tillämpar kontrollerade uppfödningsförhållanden är belägna i Belgien eller Danmark.die Haltungsbetriebe mit kontrollierten Haltungsbedingungen in Belgien oder Dänemark angesiedelt sind.

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

Belgiens språkområdenGemeinschaften Belgiens
0,9 % vad gäller den särskilda räntesatsen för Belgien,der besondere Zinssatz für Belgien auf 0,9 %;
Efter begäran bör sådana undantag beviljas Belgien, Portugal, Grekland och Cypern.Diese Abweichungen sollen Belgien, Portugal, Griechenland und Zypern gemäß ihren Anträgen gewährt werden.
Utbyggnad av sammanlänkningar mellan Nederländerna, Belgien, Frankrike och LuxemburgAusbau der Verbindungsleitungen zwischen den Niederlanden, Belgien, Frankreich und Luxemburg
Gasflöden i båda riktningarna mellan Italien, Schweiz, Tyskland och Belgien/FrankrikeBidirektionaler Gasdurchfluss zwischen Italien, der Schweiz, Deutschland und Belgien/Frankreich
Följande medlemsstater har samtyckt till att lämna bidrag in natura: Belgien, Tyskland och Ungern.Die folgenden Mitgliedstaaten haben Sachleistungen zugesagt: Belgien, Deutschland und Ungarn.
Rumänien, Nederländerna, Belgien, Grekland, Portugal, Tjeckien, Ungern, Sverige, Österrike och BulgarienRumänien, Niederlande, Belgien, Griechenland, Portugal, Tschechische Republik, Ungarn, Schweden, Österreich, Bulgarien
Berörda medlemsstater: Belgien, Danmark, Frankrike, Förenade kungariket, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Sverige och Tyskland.Betroffene Mitgliedstaaten: Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Irland, Luxemburg, Niederlande, Schweden, Vereinigtes Königreich;