"överföring" auf Deutsch


Schwedisch
Deutsch
överföringÜberweisung

Beispieltexte mit "överföring"

överföring av anslagMittelübertragung
överföring av internerHäftlingsverlegung
överföring av behörighetKompetenzübertragung
överföring av pensionsrättÜbertragung des Rentenanspruchs
överföring av tillgångar från kunder (punkt D24),Übertragung von Vermögenswerten durch einen Kunden (Paragraph D24);
överföring av licensen eller restriktioner för dess överförbarhet,die Übertragung der Lizenz oder die Einschränkungen ihrer Übertragbarkeit;
överföring av medel mellan åtgärder som genomförs med olika Ejflu-bidragsnivåereine Mittelübertragung zwischen Maßnahmen, die mit unterschiedlichen Beitragssätzen des ELER durchgeführt werden;
Förvar inför en överföringInhaftnahme zum Zwecke der Überstellung
Meddelande av ett beslut om överföringZustellung der Überstellungsentscheidung
Fordonslarmsystemet kan omfatta en anordning som alstrar en larmsignal med trådlös överföring.Das FAS kann eine Einrichtung umfassen, die ein Alarmsignal über Funk auslöst.
Enhetliga villkor och förfaranden för utbyte av uppgifter om en persons hälsotillstånd före en överföringEinheitliche Bedingungen und praktische Vorkehrungen für den Austausch von Gesundheitsdaten vor der Durchführung einer Überstellung
de registrerade har med hänsyn till vidare överföringar av känsliga uppgifter gett sitt uttryckliga samtycke till vidare överföring.die betroffenen Personen haben im Hinblick auf die Weiterübermittlung sensibler Daten zweifelsfrei ihre Zustimmung zu der Weiterübermittlung erteilt.
Avyttring eller överföring av tillgångarVeräußerung oder Übertragung von Vermögenswerten
Rapporteringsvägar och överföring av uppgifterBerichtskanäle und Datenübermittlung
Tillämpning och första överföring av uppgifterAnwendungsbeginn und erste Datenübermittlung
Omvandling, överföring och distribution av energiEnergieumwandlung, -übertragung bzw. -fernleitung und -verteilung
Insamling, överföring och jämförelse av fingeravtryckErfassung, Übermittlung und Abgleich von Fingerabdruckdaten
Avsnitt 1 deklaration och överföring av stödrättigheterAnmeldung Und Übertragung Von Zahlungsansprüchen
Kontoinnehavares överföring av utsläppsrätter eller KyotoenheterÜbertragung von Zertifikaten und Kyoto-Einheiten durch Kontoinhaber

Weitere Schwedisch-Deutsch Übersetzungen

överföringsnätÜbertragungsnetz
överföringsprisTransferpreis
kapitalöverföringKapitaltransfer
tekniköverföringTechnologietransfer
dataöverföringDatenübertragung
Flaggstatens överföringstillståndsnummer:Umsetz-Zulassungsnr. des Flaggenstaats
Anläggningsstatens överföringstillståndsnummer:Umsetz-Zulassungsnr. des Zuchtbetriebs:
Information under överföringenInformationen, die während der Überstellung von Belang sind
Uttagsautomater med överföringsfunktionTerminals mit Überweisungsfunktion
Minimistandarder för uppgiftsöverföring:Mindestanforderungen für die Übermittlung:
överföringsdagen den 12 juli 2013.der „Übertragungstag“ ist der 12. Juli 2013;
överföringen av nödvändig information från och till Esma.die Übermittlung erforderlicher Informationen durch und an die ESMA.
Beaktande av betydande RisköverföringAnerkennung der übertragung eines signifikanten risikos
Försäkringseffekter och andra mekanismer för risköverföringAuswirkung von Versicherungen und anderen Risikoübertragungsmechanismen
Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföringHerstellung von Lagern, Getrieben, Zahnrädern und Antriebselementen
Enheter som utför minst två av arbetsuppgifterna utskrift, skanning, kopiering och telefaxöverföringGeräte, die wenigstens zwei der folgenden Aufgaben ausführen: Drucken, Abtasten, Kopieren, Fernkopieren
Resultat (vinst vid överföring)Gewinn oder Verlust (Gewinn bei der Übertragung)
Särskilda regler för överföringarBesondere Bestimmungen für Mittelübertragungen
Särskilda behov under överföringen:Besondere Bedürfnisse während der Überstellung:
beräknad tidpunkt för överföringen,die voraussichtliche Umsetzzeit;
Genomförande och återkallande av överföringarAusführung und Rückgängigmachung von Übertragungen
förlagor till dokument och överföringsformatet,Dokumentenmuster und Übermittlungsformat;
Artikel 14 Kunskapsöverförings- och informationsåtgärderArtikel 14 Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen