"secțiune" auf Deutsch


Rumänisch

Deutsch Übersetzung

secțiuneProfil

Beispieltexte mit "secțiune"

Secțiune repetabilă a câmpurilor 50-54 pentru identificarea profilului de livrare a produsului care corespunde perioadelor de livrare dintr-o zi;Wiederholbarer Abschnitt der Felder 50-54 zur Identifizierung des Produktlieferprofils entsprechend den Lieferperioden pro Tag);
Schema de personal a biroului este prezentată în anexa Personal la prezenta secțiune.Der Stellenplan des Büros ist im Anhang „Stellenplan“ dieses Einzelplans enthalten.
Produsele elastice formate din materiale textile asociate cu fire de cauciuc se clasifică la această secțiune.Elastische Erzeugnisse aus Spinnstoffwaren in Verbindung mit Kautschukfäden gehören zu Abschnitt XI.
Componentele de aeronavă inapte pentru exploatare și care sunt întreținute în conformitate cu prezenta secțiune.Nicht betriebstüchtige Komponenten, die in Übereinstimmung mit dem vorliegenden Abschnitt gewartet werden müssen.
O secțiune a liniei de țărm.Ein Abschnitt der Uferlinie.
se inserează următoarea secțiune 3.5:Es wird folgender Abschnitt 3.5 eingefügt:
Alte tuburi și țevi cu secțiune circulară, din oțelAndere Rohre mit kreisförmigem Querschnitt, aus Stahl
Raportul anual conține o secțiune pentru fiecare instituție.Der Jahresbericht umfasst einen eigenen Abschnitt für jedes der Organe.
după secțiunea „BULGARIA”, se introduce următoarea secțiune nouă:Nach dem Eintrag „BULGARIEN“ wird folgender neue Eintrag eingefügt:
desene în secțiune transversală indicând dimensiunile sistemului de evacuare.Querschnittszeichnungen mit den Abmessungen der Auspuffanlage.
În această secțiune prin termenul „poliamide” se înțelege și „aramide”.Im Abschnitt XI gelten als „Polyamide“ auch „Aramide“.

Weitere Rumänisch-Deutsch Übersetzungen

Secțiunea de cheltuieli din produsul intern brutVerwendung des Bruttoinlandsprodukts
Secțiunea IV: Curtea de Justiție a Uniunii EuropeneEinzelplan IV: Gerichtshof der Europäischen Union
secțiunea frontală (cu cel mult 15 % mai mică decât valoarea cea mai mare);Stirnfläche (höchstens 15 % kleiner als die größte),
Secțiunea I din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 356/2010 se modifică după cum urmează:Der Abschnitt I des Anhangs I der Verordnung (EU) Nr. 356/2010 wird wie folgt geändert:
Secțiunea referitoare la „Grupul de lucru DOP/IGP” se înlocuiește cu următorul text:Der Teil Arbeitsgruppe "g.U. und g.g.A." erhält folgende Fassung:
Secțiunea 82 litera (a) din Legea fiscală face referire la societățile de asigurare captive.Artikel 82a bezieht sich auf Eigenversicherungen.
Secțiunea III.ii.1 din cuprinsul celui de-al 12-lea Plan cincinal pentru industria solară fotovoltaică.Fünfjahresplan für die Solarbranche, Abschnitt III.ii.1.
FEOGA - secțiunea GarantareEAGFL-Garantie
FEOGA - secțiunea OrientareEAGFL-Ausrichtung
Transport și depozitare (Secțiunea H)Verkehrs- und Lagereileistungen (Teil H)
Subsecțiunea 2: Atribuirea contractuluiUnterabschnitt 2: Zuschlagserteilung
Subsecțiunea 3: Atribuirea contractuluiUnterabschnitt 3: Zuschlagserteilung
Toxicitate acută, dermică (secțiunea 3.1)Akute dermale Toxizität (Abschnitt 3.1)
Mutagenicitatea celulelor embrionare (secțiunea 3.5)Keimzellmutagenität (Abschnitt 3.5)