"Eurostat" auf Deutsch


Rumänisch

Deutsch Übersetzung

EurostatEurostat

Beispieltexte mit "Eurostat"

Eurostat și constatările ancheteiEurostat-Daten und Untersuchungsergebnisse
Eurostat și răspunsurile la chestionar verificate.Eurostat und überprüfte Fragebogenantworten
Nomenclatura indicatorilor de eficiență energetică a EurostatNomenklatur der Eurostat-Indikatoren für die Energieeffizienz
Tendințele în materie de cantitate și preț se bazează pe datele Eurostat.Die Mengen- und Preisentwicklungen basieren auf Eurostat-Zahlen.
Sursa: Răspunsurile la chestionare, cererea de reexaminare și datele EurostatQuelle: Fragebogenantworten, Überprüfungsantrag und Eurostat.
Raportul de calitate trebuie să respecte modelul de raport pus la dispoziție de Eurostat.Der Bericht zur Qualität ist nach dem von Eurostat bereitgestellten Schema abzufassen.
Comext este o bază de date privind statisticile din comerțul exterior gestionată de Eurostat.Bei COMEXT handelt es sich um eine von Eurostat verwaltete Datenbank zur Außenhandelsstatistik.
Datele privind importurile s-au bazat pe cererea de reexaminare care a avut la bază, la rândul ei, datele Eurostat.Für die Einfuhrdaten wurde der Überprüfungsantrag herangezogen, der seinerseits auf Eurostat-Daten beruhte.
Formatul de transmisie, sub formă de tabele lizibile pe calculator trebuie să respecte modelul pus la dispoziție de Eurostat.Das tabellarisierte, computerlesbare Übermittlungsformat muss dem von Eurostat bereitgestellten Schema entsprechen.
Sursa: Eurostat și răspunsurile la chestionarQuelle: Eurostat-Daten und Fragebogenantworten.
Sursa: Răspunsurile la chestionar, Eurostat și TARIC.Quelle: Fragebogenantworten, Eurostat und TARIC
Date Eurostat și obținute din răspunsurile la chestionareDaten von Eurostat und aus Fragebogenantworten.
datele din plângere, Eurostat și răspunsurile la chestionarDaten aus dem Antrag, Eurostat-Daten und Fragebogenantworten
În consecință, datele Eurostat nu au putut fi utilizate pentru a stabili volumul și valoarea importurilor.Infolgedessen konnten zur Ermittlung von Menge und Wert der Einfuhren keine Eurostat-Daten herangezogen werden.
Răspunsuri la chestionar, cererea de reexaminare, datele Eurostat și alte surse statistice aflate la dispoziția Comisiei.Fragebogenantworten, Überprüfungsantrag, Eurostat-Daten und andere der Kommission zur Verfügung stehende statistische Quellen
Plan la nivel regional [echivalentul NUTS2 al Nomenclatorului EUROSTAT al unităților statistice, astfel cum prevede Regulamentul (CE) nr. 1059/2003].Plan auf regionaler Ebene (entspricht NUTS 2 der EUROSTAT-Systematik statistischer Einheiten gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003).

Weitere Rumänisch-Deutsch Übersetzungen

Eurostat, plângere și răspunsuri la chestionarEurostat, Antrag und Fragebogenantworten
Comisia (Eurostat) publică pe site-ul său internet:Die Kommission (Eurostat) veröffentlicht auf ihrer Website:
Sursă: Eurostat, date din partea industriei din UniuneQuelle: Eurostat und Wirtschaftszweig der Union.
Sursa: Răspunsurile la chestionar, Eurostat, baza de date prevăzută la articolul 14 alineatul (6).Quelle: Fragebogenantworten, Eurostat, Datenbank zu Artikel 14 Absatz 6.
Statele membre furnizează Comisiei (Eurostat) rapoartele de calitate standard privind datele referitoare la:Die Mitgliedstaaten liefern der Kommission (Eurostat) Standardqualitätsberichte für die Daten über:
Statele membre transmit datele revizuite Comisiei (Eurostat) cel târziu la o săptămână după publicarea acestor date.Die Mitgliedstaaten beliefern die Kommission (Eurostat) spätestens eine Woche nach der Veröffentlichung revidierten Daten mit diesen Daten.
Statele membre prezintă Comisiei (Eurostat) date privind populația lor rezidentă în mod obișnuit la momentul de referință.Die Mitgliedstaaten beliefern die Kommission (Eurostat) mit Daten zu ihrer Wohnbevölkerung zur Bezugszeit.
Conform datelor Eurostat, volumul, cota de piață și prețurile medii ale importurilor din produsul în cauză au evoluat astfel:Nach den Daten von Eurostat entwickelten sich Menge, Marktanteil und Durchschnittspreis der Einfuhren der betroffenen Ware wie folgt: