"zysk" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

zyskGewinn

Beispieltexte mit "zysk"

Zysk netto z działalności komercyjnejNettoerlöse aus der kommerziellen Tätigkeit
Zysk lub strata (na przeniesieniu składnika aktywów)Gewinn oder Verlust (Gewinn bei der Übertragung)
Zysk po opodatkowaniu oraz przepływ środków pieniężnych:Gewinn nach Steuern und Cashflow
Zysk po opodatkowaniu oraz przepływie środków pieniężnych: …Gewinn nach Steuern und Cashflow: …
Zysk po opodatkowaniu oraz przepływ środków pieniężnych (w ujęciu skonsolidowanym):Gewinn nach Steuern und Cashflow (auf konsolidierter Grundlage)
Zysk po opodatkowaniu oraz przepływ środków pieniężnych (w formie skonsolidowanej): …Gewinn nach Steuern und Cashflow (auf konsolidierter Grundlage): …
Zysk netto funduszu inwestycyjnego po potrąceniu kosztów operacyjnych należy do udziałowców.Der nach Abzug des Betriebsaufwands festgestellte Nettogewinn des Investmentfonds gehört den Anteilseignern.
Nasze usprawnienia Twój zyskUnsere Optimierungen Ihr Gewinn
Centrum jest podmiotem nienastawionym na zysk.Das Zentrum ist eine nicht auf Gewinnerzielung gerichtete Organisation.
Wyjątek ten nie dotyczy podmiotów nastawionych na zysk.Diese Ausnahme gilt nicht für Rechtssubjekte, die auf Gewinn ausgerichtet sind.
Ponadto na wszystkie marginesy sprzedaży po zaniżonych cenach wpłynęły korekty cen CIF, wyłączenie płytek i nowy docelowy zysk.Schließlich wurden alle Zielpreisunterbietungsspannen durch die Korrektur der CIF-Preise, den Ausschluss von Wafern und die neue Zielgewinnspanne beeinflusst.
Średni zysk ciepła od mieszkańcówDurchschnittlicher Wärmegewinn von den Insassen
ustalenie kwot ujmowanych jako zysk lub strata:Die Bestimmung der folgenden, ergebniswirksam anzusetzenden Beträge:
koszty zatrudnienia (zob. paragrafy 66–112) jako zysk lub stratę;Dienstzeitaufwand (siehe Paragraphen 66–112) in den Gewinn oder Verlust;
W przypadku braku sprzedaży krajowej zastosowano średni zysk ze sprzedaży.Wurden keine Inlandsverkäufe getätigt, so wurde ein durchschnittlicher Gewinn angesetzt.
W przypadku braku sprzedaży krajowej zastosowano średni zysk ze sprzedaży.Wurden keine Inlandsverkäufe getätigt, so wurde ein durchschnittlicher Gewinn verwendet.
Ponadto odsprzedaż kukurydzy cukrowej wygenerowała bardzo duży zysk w ODP.Zudem wurden im UZÜ sehr hohe Gewinne mit Weiterverkäufen von Zuckermais erzielt.
inne nienastawione na zysk organizacje uznane za organizacje międzynarodowe decyzją Komisji.andere Organisationen ohne Erwerbszweck, die durch einen Beschluss der Kommission internationalen Organisationen gleichgestellt sind.

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

towarzyskigesellig
nietowarzyskiungesellig
odzysk energiiEnergierückgewinnung
odpady nieodzyskiwalnenicht verwertbarer Abfall
województwo świętokrzyskieWoiwodschaft Heiligkreuz
Zyski z inwestycjiErträge aus den Investitionen
Użytkownik zyskuje naZum Nutzen der Anwender
Prawa uzyskane bezpłatnieUnentgeltlich zugeteilte Prämienansprüche
prawo odzyskania własnościKündigungsrecht wegen Eigenbedarf
Wykonanie obowiązku odzyskaniaErfüllung der Rückforderungspflicht
Źródło pozyskiwania wyników.Quelle für die Ergebniserfassung.
Zyski i straty wynikające z rozliczeniaGewinne oder Verluste bei Abgeltung
zyski i straty aktuarialne (zob. paragrafy 128 i 129);versicherungsmathematische Gewinne und Verluste (siehe Paragraphen 128 und 129);
Zyski nadzwyczajne wynikające z tradycyjnych zasobów własnych [14]Unerwartete Gewinne bei den traditionellen Eigenmitteln [14]
zyski są ponownie inwestowane z myślą o osiągnięciu celu organizacji.die Gewinne werden reinvestiert, um das Ziel der Organisation zu erreichen.
Zysk netto ze sprzedaży niepowiązanym klientom w UE (% sprzedaży netto) [18]Nettogewinn aus Verkäufen an unabhängige Abnehmer in der EU (in % des Nettoumsatzes) [18]
zyski z oprocentowania względem średnich zapasów środków pieniężnych agencji,Zinserträge aus dem durchschnittlichen Kassenbestand der Agenturen;
Zyski i straty z tytułu posiadania majątku według rodzajów aktywów i zobowiązań finansowychUmbewertungsgewinne/-verluste nach Art der Forderungen und Verbindlichkeiten
W tym: reinwestowane zyskiDarunter: Einbehaltene Gewinne
ziemia odzyskana pod uprawęNeuland
udział pracowników w zyskachGewinnbeteiligung der Belegschaft
podatek od zysków kapitałowychWertzuwachssteuer
Zezwolenie na odzyskanie środkówAnordnung von Einziehungen
Wystawienie nakazu odzyskania środkówAusstellung der Einziehungsanordnung
straty materialne, niebezpieczeństwo przyskrzynienia!Sachschäden, Quetschgefahr