"zakłócenia" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
zakłóceniaFehlerverhalten
zakłóceniaStörungen

Beispieltexte mit "zakłócenia"

zakłócenia usunąćStörungen beseitigen
zakłócenia działaniaFunktionsstörungen
czasy zakłóceniaStörzeiten
usuwanie zakłóceniaStörung beheben
Zakłócenia natychmiast usuwać.Störungen sollten umgehend beseitigt werden.
zakłócenia osuszacza kompaktowegoStörungen am Kompakttrockner
odporność na zakłóceniaStörfestigkeit
Instrukcja usuwania zakłóceniaHinweis zum Beheben der Störung
możliwe zakłócenia działaniaFunktionsstörungen möglich
Zakłócenia i usuwanie usterekStörungen und Fehlerbeseitigung
Zakłócenia pola magnetycznego Ziemi.Störungen des Magnetfelds der Erde.
Zakłócenia na chińskim rynku finansowymWettbewerbsverzerrungen am chinesischen Finanzmarkt
zakłócenia w obwodzie wyłącznika awaryjnegoNot-Aus Kreis ist nicht in Ordnung
Zakłócenia zdarzają się przede wszystkim w fazie rozruchu.Störungen treten vor allem während der Inbetriebnahmephase auf.
Zakłócenia mogą być sygnalizowane również lampą sygnalizacyjną.Störungenkönnen können auch durch eine Störlampe signalisiert werden.
Zakłócenia w instalacji zasilania sprężonym powietrzem, niewłaściwie nastawiony wyłącznik ciśnieniowy.Störungen in Druckluftversorgung, Druckschalter falsch eingestellt
opcja lampy sygnalizacji zakłóceniaOption Störlampe
Jeśli podłączony jest zewnętrzny sygnalizator zakłóceniaWenn ein externer Störmelder angeschlossen ist
Lampa sygnalizacyjna czerwona u góry kolumny sygnałowej - zakłóceniaLeuchte-Signalsäule Störung (oben) rot
czas zakłócenia na transportowaniu tłocznymFörderstörzeit Druckförderung
opis zakłócenia / zamówienie części zamiennychStörungsbeschreibung/Ersatzteilbestellung
Analiza zakłócenia konkurencji i wymiany handlowejAnalyse der Wettbewerbs- und Handelsverzerrungen
Zewnętrzny sygnalizator zakłócenia zostaje wyłączony.Der externe Störmelder wird abgeschaltet.
Zewnętrzny sygnalizator zakłócenia (lampa, sygnalizator)Externer Störmelder (Lampe, Melder)
Nawet ograniczone nadwyżki mogą spowodować poważne zakłócenia na rynku.Selbst geringe Überschüsse können den Markt erheblich stören.
Zestawienie oraz rysunek urządzeń tłumiących zakłócenia radioelektryczne: …Tabelle und Zeichnung der Entstörmittel: …

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

Czasy zakłócenia/czasy ogólneStörzeiten / Zeiten allgemein
Zakłócenia, patrz rozdział 6.Störungen, Beschreibung siehe Kap. 6.
Zakłócenia, możliwe przyczyny i środki zaradczeStörungen, mögliche Ursache und Abhilfe
Zakłócenia te są wykazywane jako koszty ujemne w rachunku zysków i strat, zwiększając tym samym rentowność.Solche Verzerrungen gehen als negative Kosten in die Gewinn- und Verlustrechung ein und bewirken eine Rentabilitätssteigerung.
zakłócenia mogące mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo należy natychmiast usuwać (lub zlecać ich usunięcie)Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, sofort beseitigen (lassen)
Tabela oraz rysunki elementów tłumiących zakłócenia:Tabelle und Zeichnung der Entstörmittel:
Zabezpieczenie przed zakłóceniami elektromagnetycznymi …Schutz gegen elektromagnetischen Einfluss …
W przypadku zakłócenia piku C18:0 należy ograniczyć wielkość próbki.Erscheint der C18:0-Peak verzerrt, ist die Probenmenge zu verringern.
Straty powstałe na skutek zakłócenia działalności gospodarczej lub awarii systemuVerluste aufgrund von Geschäftsunterbrechungen oder Systemstörungen.
W takich przypadkach Urząd przeprowadzi szczegółową analizę zakłócenia konkurencji.In diesen Fällen wird die Überwachungsbehörde die Wettbewerbsverzerrung eingehend prüfen.
W przypadku wystąpienia zakłócenia działania należy urządzenie natychmiast wyłączyć i zabezpieczyć!Bei Funktionsstörungen ist das Gerät sofort auszuschalten und zu sichern!
Wymagania dotyczące odporności na zakłócenia przebiegów przejściowych przewodzonych wzdłuż linii zasilających.Vorschriften bezüglich der Störfestigkeit gegen leitungsgeführte transiente Störungen