"wysyłka" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

wysyłkaVersand

Beispieltexte mit "wysyłka"

Wysyłka próbek do laboratoriumVersendung der Proben an das Labor
Wysyłka (w stosownych przypadkach)Versand (falls zutreffend)
Akceptacja i wysyłka certyfikatu gwarancjiFreigabe und Versendung Garantieurkunde
Tradycyjny wywóz i wysyłka produktów przetworzonychTraditionelle Ausfuhren und traditioneller Versand von Verarbeitungserzeugnissen
Do celów ust. 1 wysyłka oznacza pojedynczy przedmiot kultury lub wiele przedmiotów kultury.Im Sinne des Absatzes 1 bedeutet „Sendung“ ein einzelnes Kulturgut oder mehrere Kulturgüter.
Tradycyjny wywóz, wywóz w ramach handlu regionalnego oraz tradycyjna wysyłka produktów przetworzonychTraditionelle Ausfuhren und Ausfuhren im Rahmen des regionalen Handels sowie traditioneller Versand von Verarbeitungserzeugnissen
Bez uszczerbku dla ust. 3, każda wysyłka dóbr kultury wymaga wydania oddzielnego pozwolenia na wywóz.Unbeschadet des Absatzes 3 wird für jede Sendung von Kulturgütern eine getrennte Ausfuhrgenehmigung erteilt.
Jeżeli statek lub statek powietrzny jest nowy, to wysyłka jest rejestrowana w Państwie Członkowskim, w którym został on zbudowany;Handelt es sich um ein neues Schiff oder Luftfahrzeug, so wird die Versendung im Herstellungsmitgliedstaat erfasst;
akredytywy dokumentowe, w przypadku których podstawowa wysyłka towaru stanowi zabezpieczenie akredytywy, oraz inne transakcje na warunkach samospłaty;Dokumentenakkreditive, bei denen die Frachtpapiere als Sicherheit dienen, oder andere leicht liquidierbare Transaktionen,