"wodór" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
wodórWasserstoff

Beispieltexte mit "wodór"

Wodór lub hel jako gaz nośny.Wasserstoff oder Helium als Trägergas.
Wodór i tlen do detektora płomieniowo-jonizacyjnego.Wasserstoff und Sauerstoff für den Flammenionisationsdetektor.
wodór (H2) lub mieszanka (H2NG) NG/biometanu i wodoru;Wasserstoff (H2) oder Gemisch (Wasserstoff-Erdgas, H2NG) aus Erdgas/Biomethan und Wasserstoff,
benzyna (E5) lub wodór (pojazd dwupaliwowy);entweder Ottokraftstoff (E5) oder Wasserstoff (Zweistoffbetrieb);
Gaz nośny: czysty wodór lub hel do celów chromatografii gazowej.Trägergas: Wasserstoff oder Helium, rein, für die Gaschromatographie,
prędkość liniowa gazu nośnego: hel 20–35 cm/s; wodór 30–50 cm/s;Strömungsgeschwindigkeit: Helium 20–35 cm/s; Wasserstoff 30–50 cm/s;
Dla celów pozycji 1C006.a.1. zakłada się, że oleje krzemowęglowodorowe zawierają wyłącznie krzem, wodór i węgiel.Sila-Kohlenwasserstofföle im Sinne von Unternummer 1C006a1 enthalten ausschließlich Silizium, Wasserstoff und Kohlenstoff.

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

węglowodórKohlenwasserstoff
Wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlenWasserstoff, Edelgase, Stickstoff, Sauerstoff
Wodór, gazy szlachetne i pozostałe niemetaleWasserstoff, Edelgase und andere Nichtmetalle
Substancje redukujące, fosfan i siarkowodórReduzierende Stoffe, Phosphorwasserstoff und Sulfit
Fluorowodór wyrażony jako HFFluorwasserstoff, angegeben als HF
Chlorowodór wyrażony jako HClChlorwasserstoff, angegeben als HCl
Wykaz ten obejmuje cyjanowodór.Diese Liste enthält Hydrogencyanid.
Należy zatem zatwierdzić fosforowodór.Phosphan sollte daher genehmigt werden.
Pojemnik polietylenowy na sprężony wodór:Behälter aus Polyethylen, für verdichteten Wasserstoff:
Chlorowodór (kwas chlorowodorowy); kwas chlorosulfonowyChlorwasserstoff (Salzsäure); Chloroschwefelsäure
Kolumny półkowe do wymiany typu woda-siarkowodór, mające wszystkie z następujących cech:Wasser-Schwefelwasserstoff-Austauschkolonnen mit allen folgenden Eigenschaften: