"wiarygodność" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

wiarygodnośćGlaubwürdigkeit

Beispieltexte mit "wiarygodność"

Wiarygodność oświadczeń kierownictwa KomisjiZuverlässigkeit der Managementerklärungen der Kommission
wiarygodność kontroli już przeprowadzonych przez podmioty gospodarcze;die Verlässlichkeit der bereits von den Beteiligten durchgeführten Kontrollen;
Wiarygodność metody obliczeniowej ustalana jest w sposób zadowalający upoważnioną placówkę techniczną.Die Gültigkeit der Berechnungsmethode muss für den technischen Dienst zufriedenstellend nachgewiesen werden.
wiarygodność przedstawionego projektu, na przykład przez odniesienie do budżetu na szkolenia z poprzednich lat i porównanie z nim;die Glaubwürdigkeit der geplanten Ausbildungsmaßnahme: Hierzu werden beispielsweise Ausbildungsbudgets aus vergangenen Jahren als Vergleichsgrundlage herangezogen;
dokładność i wiarygodność oraz gromadzenie w odpowiednim czasie;Genauigkeit und Zuverlässigkeit sowie rechtzeitige Erhebung der Daten;
Urzędnicy zatwierdzający gwarantują wiarygodność tych informacji.Die Anweisungsbefugten garantieren die Zuverlässigkeit dieser Informationen.
Jej wiarygodność zależy od istnienia skutecznej weryfikacji i kontroli.Er ist nur dann glaubwürdig, wenn effiziente Prüfungen und Kontrollen vorgenommen werden.
ocenia wiarygodność fluktuacji i tendencji w czasie lub między porównywalnymi pozycjami;die Plausibilität von Fluktuationen und Trends im Zeitverlauf oder zwischen vergleichbaren Objekten bewerten;
Przedział ufności pomaga ocenić wiarygodność oceny, tak jak w przypadku odpornego współczynnika zmienności.Das Intervall ist, wie der CVr%, nützlich zur Beurteilung der Zuverlässigkeit des Versuchs.
W odniesieniu do każdej nowej strefy priorytetowej wszyscy publiczni i prywatni operatorzy parkingów zapewniają wiarygodność informacji.Alle öffentlichen und privaten Parkplatzbetreiber gewährleisten für jede neue Prioritätszone die Zuverlässigkeit der Informationen.
doświadczenie, kompetencje, wiarygodność i wkład finansowy organizacji składającej wniosek o finansowanie i wszelkich organizacji partnerskich;Erfahrung, Sachkunde, Verlässlichkeit und Finanzbeitrag der eine Finanzierung beantragenden Organisation und einer etwaigen Partnerorganisation.

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

gwarantuje, że stosowane metodyki sporządzania ratingów kredytowych pozwalają przewidzieć w rozsądnych granicach wiarygodność kredytową ocenianego podmiotu lub instrumentu;sicherstellt, dass die Ratingmethoden sensible Bonitätsprognosen ermöglichen;