"weryfikacja" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
weryfikacjaBeglaubigung

Beispieltexte mit "weryfikacja"

Weryfikacja w bankachKontrollbesuche bei Banken
Weryfikacja zgłoszenia celnegoÜberprüfung der Zollanmeldung
Weryfikacja warunków ważnościPrüfung der Gültigkeitsbedingungen
Weryfikacja i zwolnienie towarówÜberprüfung und Überlassung von Waren
Weryfikacja i obowiązkowe zbieranie danychÜberprüfung und Zwangserhebung
Weryfikacja i walidacja w ciągu 6 miesięcyBegutachtung und Validierung innerhalb von sechs Monaten
Weryfikacja wymagań związanych z badaniem pojazduÜberprüfung der Einhaltung der Vorschriften für die Fahrzeugprüfung
Weryfikacja warunków kwalifikowalności oraz zmniejszeńPrüfung der Fördervoraussetzungen und Kürzungen
Weryfikacja właściwego zastosowania metodyki monitorowaniaPrüfung der ordnungsgemäßen Anwendung der Überwachungsmethode
Weryfikacja zgodności z wymogami dotyczącymi automatycznego działania systemu AFSPrüfung auf Einhaltung der Vorschriften für den automatischen Betrieb des AFS
OCENA ZGODNOŚCI I WERYFIKACJA WEKONFORMITÄTSBEWERTUNG UND EG-PRÜFUNG
Regulacyjna weryfikacja historyczna i mnożnikiAufsichtliche Rückvergleiche und Multiplikationsfaktoren
Ujawnianie i weryfikacja informacji o konsumentachOffenlegung und Prüfung der Angaben über Verbraucher
Na ogół weryfikacja jest dokonywana raz na dwa lata.Diese Überprüfungen werden gewöhnlich einmal alle zwei Jahre durchgeführt.
Uproszczona weryfikacja operatorów statków powietrznychVereinfachte Prüfung für Luftfahrzeugbetreiber
Jeżeli weryfikacja wykaże niezgodność, rolnik zostaje o tym poinformowany.Wird bei den Kontrollen ein Verstoß festgestellt, so wird der Landwirt darüber unterrichtet.
weryfikacja historyczna przeprowadzona na reprezentatywnych portfelach kontrahenta.bei der Modellvalidierung werden repräsentative Gegenpartei-Portfolios statischen historischen Rückvergleichen unterzogen.

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

Weryfikacja czasu jest przeprowadzana z dokładnością co najmniej do najbliższej minuty.Zeitvergleiche müssen mindestens auf eine Minute genau sein.
Weryfikacja nominalnego promienia krzywizny i pomiar różnic pomiędzy promieniami krzywiznyNachprüfung des Nennkrümmungsradius und Messung der Unterschiede zwischen den Krümmungsradien
Weryfikacja taka jest jednak niemożliwa w sytuacji, kiedy krajowa cena rynkowa jest zniekształcona.Da der zugrunde liegende Marktpreis verzerrt ist, kann die Kommission diese Prüfung nicht vornehmen.
Weryfikacja przestrzegania zasady dodatkowości zgodnie z art. 95 ust. 5 podlega następującym zasadom:Überprüfungen der Zusätzlichkeit gemäß Artikel 95 Absatz 5 unterliegen den nachstehenden Regelungen:
Weryfikacja taka powinna odbywać się bez szkody dla pełnionej przez Urząd roli niezależnego, naukowego punktu odniesienia w ocenie ryzyka.Diese Überprüfung sollte unbeschadet der Rolle der Behörde als unabhängige wissenschaftliche Referenzstelle bei der Risikobewertung erfolgen.
automatyczna weryfikacja, przekazanie dalejautomatische Prüfung Weiterleitung