"włączanie" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
włączanieIngangsetzen

Beispieltexte mit "włączanie"

włączanie maszynyEinschalten der Anlage
włączanie maszynyEinschalten der Maschine
włączanie agregatuAggregat einschalten
włączanie oscylacjiOszillation einschalten
włączanie dźwigniąHebelstart
Włączanie i cięcieEinschalten und Sägen
włączanie trybu nastawczegoEinrichtmodus einschalten
włączanie przez pociągnięcieSchubstart
Włączanie trybu demonstracyjnegoEinschalten des Demobetriebes
włączanie urządzeń transportującychFördergeräte einschalten
EKSPLOATACJA włączanie wyłączanieBetrieb Ingangsetzen - Stillsetzen
Włączanie i wyłączanie szczotkiBürste zu und abschalten
włączanie i wyłączanie urządzeniaGerät Ein- und Ausschalten
Włączanie i wyłączanie urządzeniaGerät ein- und ausschalten
Włączanie się wskaźnika nieprawidłowego działania (MI)Aktivierung der Fehlfunktionsanzeige
dzięki wyjątkowemu systemowi załączania włączanie nie powoduje odkształceńdurch besonderes Schaltsystem keine Verformung beim Schaltvorgang
Pasy szlifierskie zespołów S są naciągane hydraulicznie, a włączanie realizowane jest na pulpicie obsługi.Die Schleifriemen der S-Einheiten werden hydraulisch gespannt, die Betätigung erfolgt über die Bedieneinheit

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

włączanie/wyłączanieEin-/Ausschalten
włączanie przełącznika głównegoHauptschalter einschalten
mechaniczne, ręczne włączanie/wyłączaniemechanische, manuelle Ein-/Aus-Schaltung
włączanie, uruchamianie i wyłączanieIngangsetzen / starten / stillsetzen
Włączanie/wyłączanie stałych i ruchomych kręgów odległości odbywa się niezależnie od siebie, a ich zobrazowanie jest łatwe do odróżnienia.Feste und variable Entfernungsmessringe müssen unabhängig voneinander zu- und abschaltbar sowie in ihrer Darstellung klar zu unterscheiden sein.
Administrowanie jednostronnym włączaniem dodatkowych działań oraz gazów zgodnie z art. 24 dyrektywy 2003/87/WE [4]Verwaltung der einseitigen Einbeziehung zusätzlicher Tätigkeiten und Gase gemäß Artikel 24 der Richtlinie 2003/87/EG [4]
regulują działanie (włączanie lub wyłączanie oraz wydajność ssania) odkurzaczy zgodnie z wprowadzonym programem,die den Betrieb von Staubsaugern (An- und Abschalten und Saugkraft) gemäß einem gespeicherten Programm steuern
Wymogi dotyczące montażu urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej, łącznie z automatycznym włączaniem światełAnforderungen an den Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen einschließlich des automatischen Einschaltens der Beleuchtungseinrichtung
Wymogi dotyczące montażu urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej, łącznie z automatycznym włączaniem światełAnforderungen an den Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen, einschließlich des automatischen Einschaltens der Beleuchtungseinrichtung
Steruje ona również włączaniem urządzeń sygnalizacyjnych, na przykład przypominających o zapięciu pasów bezpieczeństwa i sygnalizujących nadmierną prędkość.Es steuert außerdem die Aktivierung von Signaleinrichtungen, z. B. Sicherheitsgurtkontrolle und Geschwindigkeitswarnung.
Wykonuje ona także funkcję elektrycznego sterowania włączaniem urządzeń sygnalizacyjnych, na przykład przypominających o zapięciu pasów bezpieczeństwa i sygnalizujących nadmierną prędkość.Es erfüllt außerdem die Funktion der elektrischen Steuerung zur Aktivierung von Signaleinrichtungen, z. B. Sicherheitsgurtkontrolle und Geschwindigkeitswarnung.