"usuwanie" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

usuwanieBehebung
usuwanieBeheben
usuwanieentfernen

Beispieltexte mit "usuwanie"

usuwanie usterekFehlerbehebung
usuwanie usterkiStörungbeseitigung
usuwanie usterekStörungsbeseitigung
usuwanie zakłóceńBehebung von Störungen
usuwanie zakłóceniaStörung beheben
Usuwanie kodu błęduLöschen eines Fehlercodes
Usuwanie pustych opakowańLeergutentsorgung
usuwanie zakłóceń produkcyjnychBeheben einer Produktionsstörung
usuwanie brudu i rdzyentfernt Schmutz und Rost
usuwanie paszy lub siana,Entfernen von Futterpflanzen oder Heu,
usuwanie zakłóceń w pracy maszynyBeheben einer Maschinenstörung
Usuwanie odpadów po cięciu ze skrzynki pilarkiSägerollenkasten-Sägeschutt entfernen
Usuwanie wpisów po dokonaniu wydania lub ekstradycjiLöschung von Ausschreibungen nach Übergabe oder Auslieferung
usuwanie zadziorów w ruchu wstecz w trudno dostępnych miejscachRückwärts entgraten an schwer zugänglichen Stellen
usuwanie usterek może być wykonywane Wyłącznie przez producenta lub wyznaczoną osobę spośród personelu nadzoru.Störungsbeseitigung - darf nur durchgeführt werden vom Hersteller oder von eingewiesenen Aufsichtspersonen
diagnoza usterek i ich usuwanieFehlersuche und Behebung
Usterki, możliwe przyczyny i usuwanieStörung, mögliche Ursachen und ihre Behebung
Dostęp do danych zapisanych w systemie Eurodac oraz ich poprawianie i usuwanieZugriff auf die in Eurodac gespeicherten Daten und Berichtigung oder Löschung dieser Daten
Komentarz / usuwanie błędówKommentar / Behebung
Zakłócenia i usuwanie usterekStörungen und Fehlerbeseitigung
Wyszukiwanie i usuwanie usterekStörungssuche und Störungsbeseitigung
komunikaty alarmowe i usuwanie usterekAlarmnachrichten und Störungsbeseitigung
Czyszczenie maszyny i usuwanie odpadówReinigen der Maschine und Entsorgung
wiadomości alarmowe i usuwanie usterekAlarmnachrichten und Fehlerbehebung
serwisowanie, konserwacja i usuwanie usterekInstandhaltung, Wartung und Störungsbeseitigung

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

usuwanie usterkiStörungsbehebung
usuwanie odpadówAbfallbeseitigung
usuwanie alarmówAlarme löschen
usuwanie recepturyRezept löschen
usuwanie materiałuMaterial entfernen
Usuwanie zakłóceń w pracy maszyny powinno odbywać się ręcznie lub za pomocą środków pomocniczych bez powodowania zagrożeniadas Beheben der Maschinenstörung muss von Hand oder mit Hilfsmitteln ohne Gefährdung möglich sein
Usuwanie takie może również prowadzić do uzyskania dostępu do głębiej położonych warstw materiału, w których stosunek ilości rudy do ilości odpadów jest wyższy.Diese Beseitigung kann auch Zugang zu tieferen Materialschichten mit einem höheren Quotienten von Erzen zu Abfall verschaffen.
Konserwacja i utrzymanie w dobrym stanie, usuwanie usterekWartung und Instandhaltung, Störungsbeseitigung
szybkie i łatwe usuwanie odpadów metalowych oszczędza czas.schnelle und leichte Entfernung des Metallabfalls spart Zeit
zarządzanie procedurami i zleceniami kontroli (tworzenie, edycja, kopiowanie, usuwanie)Prüfplan- und Prüfauftragsverwaltung, Benutzer- und Passwortverwaltung
Prace specjalne w ramach użytkowania, prace naprawczo-konserwacyjne i usuwanie zakłóceńSonderarbeiten im Rahmen der Nutzung, Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten sowie Störungsbeseitigung
czyszczenie maszyn rolniczych, usuwanie samosiewnych roślin kukurydzy i inne środki higieny.Reinigung landwirtschaftlicher Geräte und Entfernung von Maisdurchwuchs sowie sonstige Hygienemaßnahmen.
Otwieranie / usuwanie urządzeń ochronnych / zabezpieczających dozwolone jest jedynie do prac serwisowych.Schutz- / Sicherheitseinrichtungen nur für die Wartungsarbeiten öffnen / entfernen.
Otwieranie / usuwanie urządzeń ochronnych lub zabezpieczających dozwolone jest jedynie do prac serwisowych.Schutz- und Sicherheitseinrichtungen nur für die Wartungsarbeiten öffnen / entfernen.