"upoważnienie" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

upoważnienieBefugnis
upoważnienieBerechtigung
upoważnienieErmächtigung

Beispieltexte mit "upoważnienie"

Upoważnienie do ustanowienia odstępstwaErmächtigung zur Zulassung einer Ausnahme
Upoważnienie do rozpoczęcia formalnych negocjacjiErmächtigung zur Aufnahme förmlicher Verhandlungen
Upoważnienie do zmiany lub zawarcia dwustronnej umowy inwestycyjnejErmächtigung zur Änderung oder zum Abschluss eines bilateralen Investitionsschutzabkommens
Upoważnienie do podpisania i zawarcia dwustronnej umowy inwestycyjnejErmächtigung zur Unterzeichnung und zum Abschluss eines bilateralen Investitionsschutzabkommens
upoważnienie do korzystania z dokumentacji, o której mowa w lit. a); lubeine Zugangsbescheinigung für ein Dossier gemäß Buchstabe a oder
Upoważnienie to obejmuje zmiany planu operacji i układu podporządkowania.Diese Ermächtigung schließt die Befugnis zur Änderung des Einsatzplans und der Befehlskette ein.
Upoważnienie do korzystania z danych zawiera co najmniej następujące informacje:Eine Zugangsbescheinigung enthält mindestens folgende Angaben:
Tymczasowy wykaz statków posiadających upoważnienie do połowówVorläufige Liste fangberechtigter Schiffe
kolejny wnioskodawca przedkłada upoważnienie do korzystania z danych; lubder nachfolgende Antragsteller legt eine Zugangsbescheinigung vor oder
datę, od której upoważnienie do korzystania z danych staje się skuteczne;Zeitpunkt, zu dem die Zugangsbescheinigung wirksam wird;
Kopię należycie zatwierdzonej umowy dołącza się do wniosku o upoważnienie połowowe.Eine Kopie des ordnungsgemäß gebilligten Vertrags muss dem Antrag auf die Fanggenehmigung beigefügt werden.
wykaz przedstawionych danych, do których przytaczania daje prawo upoważnienie do korzystania z danych.eine Liste der übermittelten Daten, für die die Zugangsbescheinigung die Zitierungsrechte gewährt.
W tym celu Innovasjon Norge uzyskał upoważnienie do zatwierdzania i przekazywania środków finansowych w ramach programu.Zu diesem Zweck wurde Innovasjon Norge ermächtigt, alle Finanzhilfen im Rahmen des Programms zu genehmigen und zu verteilen.

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

Upoważnienie organizacji do prowadzenia szkolenia personelu pokładowego lub wydawania świadectw dopuszczenia do pracy personelu pokładowegoZulassung von Organisationen für die Durchführung von Flugbegleiterschulungen oder die Ausstellung von Flugbegleiterbescheinigungen
Upoważnienie to zawiera uprawnienia do zmiany dokumentów związanych z planowaniem, z uwzględnieniem planu operacji, układu podporządkowania i zasad zaangażowania.Diese Ermächtigung beinhaltet auch die Befugnis zur Änderung der Planungsdokumente, einschließlich des Einsatzplans, der Befehlskette und der Einsatzregeln.
Rząd Republiki Cypryjskiej wyraził zgodę na to upoważnienie,Die Regierung der Republik Zypern hat der Erteilung dieser Ermächtigung zugestimmt —
Każde takie przekazanie musi być poprzedzone upoważnieniem wydanym przez organ sądowy, jeżeli wymagają tego przepisy prawa krajowego.Die Übermittlung solcher Auskünfte erfolgt nach vorheriger Genehmigung der Justizbehörde, wenn diese Genehmigung nach nationalem Recht erforderlich ist.