"uniwersytet" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
uniwersytetUniversität

Beispieltexte mit "uniwersytet"

uniwersytet otwartyoffene Universität

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

Wykładowca Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego.Dozent an der belarussischen Staatsuniversität.
Rektor Mińskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego.Rektor der Staatlichen Pädagogischen Hochschule Minsk.
Rektor Mińskiego Państwowego Uniwersytetu Informatycznego i Radioelektronicznego.Rektor der Staatlichen Hochschule für Informatik und Radioelektronik Minsk.
Proszę podać podział budżetu pomiędzy przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze oraz uniwersytety:Aufschlüsselung des Budgets nach Unternehmen, Forschungszentren, Hochschulen:
Mogą one współdziałać z innymi przedsiębiorstwami, oraz z organizacjami badawczymi lub uniwersytetami.Sie können mit anderen Unternehmen, Forschungsorganisationen und Universitäten zusammenarbeiten.
Także z międzynarodowych rankingów uniwersytetów wynika, że w czołówce przeważają uczelnie amerykańskie.Auch in der Rangliste der internationalen Hochschulen dominieren die Hochschulen aus den Vereinigten Staaten die Spitzenplätze.
Większość szkoleń jest organizowana w ramach systemu edukacji (na przykład na uniwersytetach i w szkołach, szkolenia zawodowe organizowane lub finansowane przez instytucje państwowe).Einen Großteil der Ausbildung erbringt das Bildungssystem (z. B. Universitäten, Schulen, staatlich organisierte oder geförderte Berufsausbildung).