"unikać" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
unikaćumgehen
unikaćvermeiden

Beispieltexte mit "unikać"

unikać bezpośredniego nasłonecznieniadirekte Sonneneinstrahlung vermeiden
Unikać kontaktu z oczami.Kontakt mit den Augen vermeiden.
Unikać uderzeń ciśnieniowych i odrywania się strumienia.Vermeiden Sie Druckstöße bzw. Strömungsabrisse.
Unikać za wszelką cenę dotknięcia obracającej się tarczy piłyVermeiden Sie jede Berührung mit dem laufenden Sägeblatt
unikać równoczesnego stosowania z paszami o wysokiej zawartości fosforu.”zeitgleiche Verwendung von Futtermitteln mit hohem Phosphorgehalt vermeiden.
Należy zawsze unikać przechylania piły taśmowej.ein Verkanten des Sägebandes ist stets zu vermeiden
Z tego względu należy unikać dalszych opóźnień.Daher muss jede weitere Verzögerung vermieden werden.
Będą unikać treści utrzymanych w złym smaku i guście.Sie fühlen sich in ihren Sendungen bestimmten sittlichen Werten verpflichtet.
należy unikać gwałtownego posadawiania ładunku w regale!ein hartes Aufsetzen von Lagergut ist zu vermeiden
Należy unikać kontaktu z żywnością i uprawami przeznaczonymi na pasze.Der Kontakt mit Lebensmitteln und Futterpflanzen ist zu vermeiden.
Należy unikać podwójnego liczenia lub pominięć w odniesieniu do materiałów zwracanych lub obejściowych.Doppelerfassungen oder Nichterfassungen aufgrund von Materialrückläufen oder von Bypass-Material sind zu vermeiden.
Należy unikać ewentualnego nadużywania dominującej pozycji i długotrwałej zależności od jednego dostawcy.Ein möglicher Missbrauch einer beherrschenden Stellung und eine langfristige Abhängigkeit von einzelnen Zulieferern sollten vermieden werden.

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

Należy unikać stosowania cyfr rzymskich jako numerów homologacji, aby zapobiec pomyleniu ich z innymi symbolami.Die Verwendung römischer Zahlen für die Genehmigungsnummer ist zu vermeiden, um Verwechslungen mit anderen Symbolen auszuschließen.
Banki korzystające z dokapitalizowania ze strony państwa powinny również unikać reklamowania tego faktu do celów handlowych.Banken, die staatliche Rekapitalisierungsmaßnahmen in Anspruch nehmen, dürfen damit auch nicht für kommerzielle Zwecke werben.
Obejmuje to także informowanie klientów, w jaki sposób unikać niezamierzonego korzystania z roamingu w regionach przygranicznych.Hierzu gehört, dass sie die Kunden darüber informieren, wie sie unbeabsichtigtes Roaming in Grenzregionen vermeiden können.
Przy czyszczeniu maszyny należy z zasady unikać bezpośredniego kontaktu z wodą oraz stosowania silnie działających środków czyszczących!bei der Reinigung der Anlage ist grundsätzlich der direkte Kontakt mit Wasser oder scharfen Reinigungsmitteln zu vermeiden
Aby unikać zakłóceń rynkowych i arbitrażu regulacyjnego, minimalne wymogi ostrożnościowe powinny zatem zapewniać maksymalną harmonizację.Zur Vermeidung von Marktstörungen und Aufsichtsarbitrage sollten aufsichtliche Mindestvorschriften größtmögliche Harmonisierung gewährleisten.
W tym kontekście program „Horyzont 2020” powinien zachęcać do optymalnego wykorzystania zasobów i unikać niepotrzebnego powielania wysiłków.In diesem Zusammenhang sollte Horizont 2020 die optimale Nutzung der Ressourcen fördern und jede unnötige Doppelarbeit vermeiden.