"strata" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
strataVerlust

Beispieltexte mit "strata"

strata finansowafinanzieller Verlust
Strata przy suszeniu ≤ 4 % określona poprzez poddanie suszeniu przez dwie godziny w temperaturze 105 °CTrocknungsverlust ≤ 4 %, bestimmt durch zweistündige Trocknung bei 105 °C
strata postojowa słonecznego zasobnika ciepłej wody użytkowej w W, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej;Warmhalteverlust des Solarspeichers in W, auf die nächste ganze Zahl gerundet,
Nadwyżka dochodów (przesunięcie do rezerw) lub strataEinnahmenüberschuss (Einstellung in die Reserve)
Jeżeli od składek netto odjąć także koszty operacyjne i koszty prowizji, wynikiem jest jeszcze większa strata.Werden zudem auch die Betriebsaufwendungen und die Provisionen von den Nettoprämien abgezogen, fallen die Verluste noch substanzieller aus.
Zysk lub strata (na przeniesieniu składnika aktywów)Gewinn oder Verlust (Gewinn bei der Übertragung)
Właściwości fizyczno-chemiczne zeaksantyny Strata przy suszeniuPhysikalisch-chemische Eigenschaften von synthetischem Zeaxanthin Trocknungsverlust
Kwota rekompensaty nie powinna być wyższa w niż strata finansowa kredytodawcy.Die Entschädigung darf den finanziellen Verlust des Kreditgebers nicht übersteigen.
W związku z tym kwota rekompensaty nie może być wyższa niż strata finansowa kredytodawcy.Hierbei darf die Entschädigung den finanziellen Verlust des Kreditgebers nicht überschreiten.
MSR 8 Zysk lub strata netto okresu obrotowego, podstawowe błędy i zmiany zasad rachunkowościIAS 8 Periodenergebnis, grundlegende Fehler und Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Między grzaniem oraz wejściem i wyjściem na leju osuszacza występuje w zależności od ścieżki pewna strata temperatury.Zwischen der Heizung und dem Ein- / Austritt am Trocknungstrichter tritt je nach Strecke ein Temperaturverlust auf.

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

ustalenie kwot ujmowanych jako zysk lub strata:Die Bestimmung der folgenden, ergebniswirksam anzusetzenden Beträge:
Drożdże hodowane na substratach pochodzenia zwierzęcego i roślinnegoAuf Nährsubstraten tierischer oder pflanzlicher Herkunft gezüchtete Hefen
sprawność przy zerowych stratach, w zaokrągleniu do trzech miejsc po przecinku;optischer Wirkungsgrad, auf drei Dezimalstellen gerundet;
Instytucja określa właściwe progi minimalnych strat do celów gromadzenia wewnętrznych danych o stratach;Ein Institut legt angemessene Bagatellgrenzen für die interne Verlustdatensammlung fest;
stosowany do zgrzewania na gorąco tworzyw sztucznych z substratami stalowymi do zastosowań przemysłowych [1]zur Verwendung beim industriellen Heißkleben von Kunststoffen auf Stahlsubstrat [1]
Znaczącym aspektem w przypadku zasobników ciepłej wody użytkowej jest zużycie energii spowodowane stratami postojowymi.Bei Warmwasserspeichern ist der Energieverbrauch aufgrund der Warmhalteverluste als bedeutsam anzusehen.
Kapitały rezerwowe odzwierciedlające wartość godziwą związane z zyskami lub stratami z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężneRücklagen aus Gewinnen oder Verlusten aus zeitwertbilanzierten Geschäften zur Absicherung von Zahlungsströmen