"specjalnie" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

specjalniespeziell

Beispieltexte mit "specjalnie"

specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych;besonders konstruiert für militärische Zwecke,
specjalnie zaprojektowane dla broni określonej w podpunkcie ML2.a;besonders konstruiert für die von Unternummer ML2a erfassten Waffen;
Specjalnie zaprojektowane komponenty określone w pozycji ML3 obejmują:Besonders konstruierte Bestandteile in Nummer ML3 schließen ein:
Specjalnie przeznaczone do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych (Euratom)ihrer Beschaffenheit nach zum Befördern von Waren mit starker Radioaktivität besonders bestimmt (Euratom)
Specjalnie skonstruowanych zespołów do wspomnianych powyżej konstrukcji lub silników.besonders konstruierten Bauteilen für solche Strukturen oder Motoren.
Specjalnie zaprojektowane, aby posiadać jedną z wymienionych poniżej cech charakterystycznych:besonders konstruiert für eine der folgenden Eigenschaften:
Specjalnie dopasowaną walizkę zawierającą zestaw artykułów należy klasyfikować razem z artykułami.Der speziell gestaltete Koffer, der die Warenzusammenstellung enthält, ist wie die Artikel einzureihen.
przeznaczone specjalnie do teflonubesonders für Teflon geeignet
jest specjalnie oznakowana jako autostrada.als Autobahn besonders gekennzeichnet ist.
blachy (1 - 3 mm), specjalnie do cięcia krzywoliniowegoBleche (1 - 3 mm), speziell für Kurvenschnitt
jest specjalnie zaprojektowany do celów wojskowych; orazbesonders konstruiert für militärische Zwecke und
albo z obudową specjalnie zaprojektowaną do zamocowaniaoder mit einem speziell für den Einbau konzipierten Gehäuse
broń gładkolufowa zaprojektowana specjalnie do celów wojskowych;Waffen mit glattem Lauf, besonders konstruiert für militärische Zwecke,
broni gładkolufowej zaprojektowanej specjalnie do następujących celów:Waffen mit glattem Lauf, besonders konstruiert für einen der folgenden Zwecke:

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do pracy w warunkach impulsów elektromagnetycznych (EMP);besonders konstruiert oder ausgelegt für einen Einsatz in einer EMP-Umgebung (EMP = elektromagnetischer Puls)
Specjalnie zaprojektowane komponenty do maszyn tłoczenia kształtowego, wymienionych w pozycjach 2B009 i 2B109.a.besonders konstruierte Bestandteile für Fließdrückmaschinen, die von Nummer 2B009 oder Unternummer 2B109a erfasst werden.
specjalnie zaprojektowane elementy składowe stosowane przy konwersji aparatu z obiegiem otwartym do celów wojskowych;besonders konstruierte Bestandteile zur Umrüstung von Geräten mit offenem Kreislauf in solche für militärische Zwecke,
Specjalnie zaprojektowane do eksploatacji w zakresie temperatur poza przedziałem od 218 °K (– 55 °C) do 397 °K (+ 124 °C).besonders entwickelt für den Betrieb unter 218 K (– 55 °C) oder über 397 K (124 °C);
Specjalnie zaprojektowane w celu spełniania wymagań narodowych norm bezpieczeństwa, stosowanych do środowiskach środków wybuchowych; orazbesonders konstruiert zur Erfüllung nationaler Sicherheitsvorschriften für explosionsgefährliche Munitions-Umgebungen;
specjalnie wybudowanymi liniami dużych prędkości z wyposażeniem umożliwiającym jazdę z prędkością równą lub przekraczającą 250 km/h;die eigens für den Hochgeschwindigkeitsverkehr gebaut werden und für Geschwindigkeiten von mindestens 250 km/h ausgelegt sind;
B z kodami UE dla specjalnie przystosowanych pojazdówB mit EU-Code für angepasste Fahrzeuge
b. sprzęt budowlany specjalnie zaprojektowany do celów wojskowych;Bauausrüstung, besonders konstruiert für militärische Zwecke;
wynagrodzenia i opłaty na rzecz specjalnie zatrudnionego personelu.Löhne und Gebühren für das speziell dafür eingestellte Personal.
uchwyt specjalnie do stosowania elektronicznych czujników pomiaru długościHalter speziell zur Verwendung von elektronischen Längenmesstastern
demodulatory cyfrowe zaprojektowane specjalnie do celów wywiadu sygnałowego;digitale Demodulatoren, besonders konstruiert für die Fernmelde- oder elektronische Aufklärung;
i. symulatory specjalnie zaprojektowane dla wojskowych »reaktorów jądrowych«.Simulatoren, besonders konstruiert für militärische ‚Kernreaktoren‘,
okładziny opon ogumienia pneumatycznego, specjalnie zaprojektowane jako kuloodporne;Luftreifendecken in beschussfester Spezialbauart,