"skrót" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

skrótKürzel
skrótAbkürzung

Beispieltexte mit "skrót"

Skrót »ssp.« jest używany do określania wszystkich gatunków wyższego taksonu.Die Abkürzung ‚spp.‘ wird zur Bezeichnung aller Arten eines höheren Taxons verwendet.
Skrót EUR ABS oznacza „EUR asset backed securities” (europejskie papiery wartościowe zabezpieczone aktywami).EUR ABS ist die Abkürzung für „EUR asset backed securities” (mit Vermögenswerten unterlegte europäische Wertpapiere).
Skrót US ABS oznacza „US asset backed securities” (amerykańskie papiery wartościowe zabezpieczone aktywami).US ABS ist die Abkürzung für „US asset backed securities” (mit Vermögenswerten unterlegte US-amerikanische Wertpapiere).
Skrót INN oznacza międzynarodowe niezastrzeżone nazwy dla substancji farmaceutycznych Światowej Organizacji Zdrowia.INN sind die internationalen Freinamen für Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation (International Nonproprietary Names for pharmaceutical substances, World Health Organisation).
MS skrót nazwy państwa członkowskiegoMS Abkürzung des Mitgliedstaats
»IFR« oznacza skrót odnoszący się do przepisów wykonywania lotów według wskazań przyrządów.”;das für die Bezeichnung vom Instrumentenflugregeln benutzte Zeichen.“
Na etykiecie można również umieścić oznaczenie „gwarantowana tradycyjna specjalność” lub odpowiadający mu skrót „GTS”.Die Angabe „garantiert traditionelle Spezialität“ oder die entsprechende Abkürzung „g.t.S.“ kann ebenfalls in der Etikettierung erscheinen.
Bezpośrednio po niej należy umieścić napis „Denominazione di Origine Protetta” (Chroniona Nazwa Pochodzenia) lub skrót „D.O.P.” (ChNP).Unmittelbar danach muss der Vermerk „Denominazione di Origine Protetta“ oder die Abkürzung „D.O.P.“ folgen.

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

skrótyAbkürzungen
słownik skrótówAbkürzungswörterbuch
skrótowy opis zasad rachunkowości stosowanych przez instytucję w odniesieniu do działalności sekurytyzacyjnej, w tym:eine Zusammenfassung der Rechnungslegungsmethoden des Instituts bei Verbriefungstätigkeiten, einschließlich
Stosowane są następujące skrótyfolgende Abkürzungen werden benutzt
Na rysunku 1 zastosowano następujące skróty:Die folgenden Abkürzungen werden in Abbildung 1 verwendet:
inne nazwy (np. nazwa wg ISO, nazwy zwyczajowe, nazwy handlowe i skróty);weitere Bezeichnungen (z. B. ISO-Bezeichnung, allgemeine Bezeichnungen, Handelsbezeichnungen, Abkürzungen);
Dotyczy to w szczególności następujących oznaczeń, skrótów i symboli:Das gilt insbesondere für die folgenden Angaben, Abkürzungen und Zeichen:
Źródła wykorzystane do zdefiniowania terminów i skrótów użytych w tekście:Die Definitionen der im Text enthaltenen Begriffe und Abkürzungen beruhen auf folgenden Quellen:
w pobliżu cyfr licznika długości przebytej drogi jednostka długości oznaczona skrótem „km”,in unmittelbarer Nähe der Anzeige des Wegstreckenzählers die Maßeinheit der zurückgelegten Wegstrecken mit der Abkürzung „km“,
Następujące pojęcia i skróty są wykorzystywane w niniejszej instrukcji obsługi ( w kolejności alfabetycznej)Folgende Begriffe und Abkürzungen werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet (in alphabetischer Reihenfolge)