"serwisowanie" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
serwisowanieWartung

Beispieltexte mit "serwisowanie"

serwisowanie zdalneFernwartung
regularne serwisowanieregelmäßige Wartung
serwisowanie i konserwacjaWartung und Instandhaltung
czyszczenie i serwisowanieReinigung und Wartung
Telefoniczne serwisowanie zdalneFernwartung - Telefon
Serwisowanie zdalne poprzez EthernetFernwartung - Ethernet
serwisowanie po ilości godzin eksploatacjiWartung nach Betriebsstunden
Serwisowanie 04 wykonać z tygodniowym interwałem serwisowania!Wartung 04 mit Wartungsintervall wöchentlich durchführen!
Serwisowanie 03 wykonać z miesięcznym interwałem serwisowania!Wartung 03 mit Wartungsintervall monatlich durchführen!
Serwisowanie 01 wykonane z rocznym interwałem serwisowania i skwitowane.Wartung 01 mit Wartungsintervall jährlich durchgeführt und quittiert.
Serwisowanie 05 wykonane z codziennym interwałem serwisowania i skwitowane.Wartung 05 mit Wartungsintervall täglich durchgeführt und quittiert.
Serwisowanie i konserwacja/naprawa mogą być wykonywane wyłącznie przez wyszkolonych fachowców.Wartung und Instandhaltung dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden.
nie jest to stałe serwisowaniekeine ständige Wartung
Regularne serwisowanie zbędne, smarowanie długotrwałeKeine regelmäßige Wartung nötig, Dauerschmierung
Montaż, dozbrajanie, serwisowanie i konserwacja/naprawa wymagają szczególnych umiejętności i mogą być wykonywane wyłącznie przez wyszkolonych fachowców.Montage, Nachrüstung, Wartung und Instandhaltung erfordern besondere Kenntnisse und dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden.

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

serwisowanie/naprawaWartung/Instandsetzung
serwisowanie, konserwacja i czyszczenieWartung, Pflege und Reinigung
serwisowanie, konserwacja i usuwanie usterekInstandhaltung, Wartung und Störungsbeseitigung
serwisowanie powinno się odbywać z regularną częstotliwością wynoszącą co najmniej raz na 12 miesięcy po rozruchu.eine Wartung muss in regelmäßigen Abständen erfolgen, mindestens alle 12 Monate nach Inbetriebnahme
Serwisowanie i konserwacja/naprawa wymagają umiejętności i mogą być wykonywane wyłącznie przez wyszkolonych fachowców.Wartung und Instandhaltung erfordern besondere Kenntnisse und dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden.
Serwisowanie, inspekcja i utrzymanie w ruchu należy prowadzić wyłącznie w bezpiecznym stanie eksploatacji maszyny (odłączenie od źródła energii).Wartung, Inspektion- und Instandsetzung nur in sicherer Betriebsart der Maschine durchführen (Energiequellen deaktiviert).
Serwisowanie (Przykład: czyszczenie, smarowanie, wymiana , regulacja) jest czynnością mającą na celu opóźnienie degenerowania się elementów podlegających zużyciu w danym zespole.Wartung (Beispiel: Reinigen, Schmieren, Auswechseln, Nachstellen) ist eine Maßnahme zur Verzögerung des Abbaus des vorhandenen Abnutzungsvorrates der Betrachtungseinheit.
Serwisowanie, inspekcja i utrzymywanie w ruchu powinno być prowadzone wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników, którzy znają całą maszynę oraz wszelkie występujące zagrożenia w jej wszystkich zespołach.Warten, Inspektion und Instandsetzung darf nur durch qualifiziertes Personal durchgeführt werden, welches mit der gesamten Maschine sowie den besonderen Gefahren der verschiedenen Komponenten vertraut ist.
Przed serwisowaniem prosimy odłączyć instalację od sieci.Nehmen Sie die Maschine zur Wartung vom Netz.
Norma DIN 31051 dzieli prace konserwacyjne na serwisowanie, inspekcje i utrzymanie w ruchu.die DIN 31051 strukturiert die Instandhaltung in Wartung, Inspektion, Instandsetzung