"ryzyko" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

ryzykoRisiko
ryzykoWagnis

Beispieltexte mit "ryzyko"

ryzyko zdrowotneGesundheitsrisiko
ryzyko ubezpieczenioweRisikodeckung
ryzyko dla środowiska;das Risiko für die Umwelt,
ryzyko dla organizmów wodnych.das Risiko für Wasserorganismen.
ryzyko dla organizmów wodnych.das Risiko für Wasserorganismen;
ryzyko dla organizmów wodnych;die Gefährdung von Wasserorganismen;
ryzyko dla ptaków owadożernych.die Gefährdung insektenfressender Vögel.
Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownikdas Risiko trägt allein der Betreiber
ryzyko ogólne instrumentów dłużnych;allgemeines Risiko von Schuldtiteln;
Ryzyko ogólne instrumentów kapitałowychAllgemeines Risiko von Eigenkapitalinstrumenten
Skutki uznawania kompensowania za ograniczające ryzykoFolgen der Anerkennung der risikomindernden Effekte von vertraglichem Netting
Uznawanie kompensowania umownego za ograniczające ryzykoAnerkennung der risikomindernden Effekte von vertraglichem Netting
Ogólna klasyfikacja typów elementów narażonych na ryzyko.Eine allgemeine Klassifikation der Arten der einem Risiko ausgesetzten Elemente.
Instytucje należy zachęcać do stosowania metod bardziej wrażliwych na ryzyko.Institute sollten zu einer Umstellung auf Ansätze mit höherer Risikosensitivität angehalten werden.
Taki portfel instrumentów pochodnych może zawierać pozycje wzajemnie kompensujące ryzyko.Ein solches Portfolio von Derivaten kann kompensierende Risikopositionen enthalten.
Wybierając to drugie rozwiązanie, wykluczają rynek ubezpieczeń, jeżeli chodzi o ich ryzyko.Ziehen sie die letztgenannte Option vor, sind ihre Risiken nicht mehr dem Wettbewerb auf dem Versicherungsmarkt ausgesetzt.
Instytucjom należy zapewnić odpowiednie zachęty do stosowania metod w większym stopniu wrażliwych na ryzyko.Den Instituten sollten angemessene Anreize zu einer Umstellung auf Ansätze mit höherer Risikosensitivität gegeben werden.
Ekspozycja na ryzyko rynkoweBelastung durch Marktrisiken
małe ryzyko pęknięcia narzędzia.geringes Risiko bezüglich Werkzeugbruch
Instytucja ocenia również ryzyko modelu.Ein Institut bewertet auch das Modellrisiko.
długookresowe ryzyko dla ptaków i ssaków.auf das langfristige Risiko für Vögel und Säugetiere.
Ekspozycja na ryzyko kredytowe konkretnego kontrahentaBelastung durch das Kreditrisiko einer bestimmten Vertragspartei
Jednostka wyznacza ryzyko stopy procentowej, które podlega zabezpieczeniu.Das Unternehmen bestimmt das abzusichernde Zinsänderungsrisiko.
Pozostałe czynniki motywacyjne, np. ryzyko handlowe i technologiczne: …Weitere Anreizeffekte der Beihilfe, z.B. kommerzielles oder technisches Risiko: …

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

ryzykownyriskant
ryzyko dla ptaków i ssaków.das Risiko für Vögel und Säugetiere.
ryzyko dla ptaków i ssaków.die Gefährdung von Vögeln und Säugetieren.
Ryzyko przedpłaty i żądania spłaty.Risiko der vorzeitigen Rückzahlung und Rückgaberisiko.
Ryzyko użycia środków psychotropowychProblematischer Konsum psychoaktiver Substanzen
Ryzyko wystąpienia uszkodzenia podczas pracyBruchrisiko beim Betrieb:
Ryzyko szczególne instrumentów kapitałowychSpezifisches Risiko von Eigenkapitalinstrumenten
Ryzyko stopy procentowej obciążające instrumenty pochodneZinsrisiko von Derivaten
Działanie na pozostałe organizmy niebędące celem zwalczania (fauna i flora) dla których może wystąpić ryzykoAuswirkungen auf andere spezifische, nicht zu der Zielgruppe gehörende, als gefährdet geltende Organismen (Flora und Fauna)
Oczekuje się, że ryzyko przerwania płatności jest niskie.Das Risiko einer Unterbrechung der Zahlungen dürfte gering sein.
opis rodzaju korekty o szczególne i ogólne ryzyko kredytowe;eine Beschreibung der Art der spezifischen und allgemeinen Kreditrisikoanpassungen,
G* wartość ochrony kredytowej skorygowana o ryzyko walutowe;G* dem an das Fremdwährungsrisiko angepassten Betrag der Absicherung,
Przy pracy w trybie ciągłym występuje ryzyko oparzenia klejem!bei Dauerbetrieb ist ein Verbrennen des Leims möglich
omówienie zasad dotyczących ekspozycji na ryzyko niekorzystnej korelacji;eine Beschreibung der Vorschriften in Bezug auf Korrelationsrisiken,
czynniki sugerujące potencjalnie wysokie ryzyko wystąpienia efektu domina;Faktoren, die ein potenziell hohes Ansteckungsrisiko nahelegen;
Obligacje korporacyjne odzwierciedlają ryzyko kredytowe związane z konkretnym podmiotem.Unternehmensanleihen spiegeln ein namensspezifisches Kreditrisiko wider.