"równy" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
równyglatt

Beispieltexte mit "równy"

Jednakże wzrost ten nie był równy.Dieser Anstieg erfolgte jedoch nicht gleichmäßig.
Państwa Członkowskie i Komisja dołożą wszelkich starań, żeby udział kobiet i mężczyzn w składzie delegacji był równy.Die Mitgliedstaaten und die Kommission streben bei der Zusammensetzung der Delegationen nach besten Kräften Geschlechterparität an.
Pod koniec 2009 roku Satar i Khairullah mieli równy udział w HKHS.Ende 2009 waren Satar und Khairullah gleichberechtigte Partner bei der HKHS.
zapewnić równy dostęp do towarów i równe traktowanie nabywców, orazallen Käufern gleicher Zugang zu den Waren und gleiche Behandlung gewährleistet werden und
Uznaje się, że swapy ryzyka kredytowego mają współczynnik delta równy 1.Das Delta von Credit Default Swaps wird gleich 1 gesetzt.
Współczynnik odpowiedzi w przypadku α-cholestanolu przyjmuje się jako równy 1.Der Responsefaktor von α-Cholestanol soll gleich 1 gesetzt werden.
TAC w odniesieniu do dorsza w cieśninie Kattegat powinien być równy kwocie Unii.Die TAC für Kabeljau im Kattegat sollte der Quote der Europäischen Union entsprechen.
jeżeli naruszenia dopuszczano się umyślnie, stosuje się współczynnik równy 2;Wenn der Verstoß vorsätzlich begangen wurde, gilt ein Koeffizient von 2.
zobowiązanie referencyjne ma stopień uprzywilejowania równy zobowiązaniu bazowemu lub niższy od niego;Die Referenzverbindlichkeit hat den gleichen Rang wie die zugrunde liegende Verbindlichkeit oder ist dieser nachgeordnet.

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

nierówny podziałungleiche Teilung
wyrównywanie finansoweFinanzausgleich
Równy, pusty obszar, wolny od powierzchni odbijających fale elektromagnetyczneEbenes freies Gelände, frei von elektromagnetisch reflektierenden Oberflächen
tabela do porównywania twardościHärtevergleichstabelle
płytka do porównywania twardościHaertevergleichsplatte
płytka do porównywania twardościHärtevergleichsplatte
Promowanie równych szans i niedyskryminacjiFörderung der Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung
tabela do porównywania właściwości materiałówVergleichstabelle über Materialeigenschaften
Pobieranie, przesyłanie i porównywanie odcisków palcówErfassung, Übermittlung und Abgleich von Fingerabdruckdaten
Wyrównywanie niewystarczającej dostępności żelaza po narodzeniuAusgleich unzureichender Eisen-Verfügbarkeit nach der Geburt