"przypływ" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

przypływZufluss

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

Przypływy płynności zgłasza się w całości, a następujące przypływy zgłasza się oddzielnie:Liquiditätszuflüsse werden in voller Höhe gemeldet, wobei die folgenden Zuflüsse gesondert gemeldet werden:
Instytucje zgłaszają swoje przypływy płynności.Die Institute melden ihre Liquiditätszuflüsse.
Instytucje nie liczą podwójnie przypływów płynności i aktywów płynnych.Die Institute weisen weisen Positionen nicht doppelt als Liquiditätszuflüsse und liquide Aktiva aus.
Instytucje nie zgłaszają przypływów z tytułu żadnych nowych podjętych zobowiązań.Die Institute melden keine Zuflüsse aus neu eingegangenen Verpflichtungen.
Instytucje mogą wyłączyć przypływy z kredytów preferencyjnych, które instytucja zaakceptowała.Sie dürfen Zuflüsse aus Förderdarlehen, die sie als Durchlaufdarlehen weitergereicht haben, ausnehmen.
Ograniczone przypływy płynności stanowią przypływy płynności ograniczone do 75 % odpływów płynności.Begrenzte Liquiditätszuflüssen sind Liquiditätszuflüsse, die auf 75 % der Liquiditätsabflüsse begrenzt sind.
denominacja aktywów płynnych jest zgodna z rozkładem odpływów płynności z podziałem na waluty po odjęciu przypływów.die Denomination der liquiden Aktiva entspricht der Währungsverteilung der Liquiditätsabflüsse nach Abzug der Zuflüsse.