"przewidywany" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
przewidywanyvoraussichtlich

Beispieltexte mit "przewidywany"

przewidywany czas transferu;die voraussichtliche Umsetzzeit;
Przewidywany okres eksploatacjidie erwartete Lebensdauer
Przewidywany termin obowiązkowego przegląduVorgesehenes Datum für eine verbindliche Prüfung
Przewidywany termin obowiązkowego przegląduVorgesehenes Datum für eine verbindliche Überprüfung
Przewidywany roczny wpływ na budżet w roku tErwartete jährliche Haushaltswirkung im Jahr t
przewidywany okres eksploatacji, demontaż i utylizacjaerwartete Lebensdauer / Demontage - Entsorgung
Przewidywany scenariusz wzrostu produkcji w Unii może być jednak niezgodny ze zmianami na tym niestabilnym rynku.Allerdings könnte die Entwicklung dieses stark schwankenden Marktes dem entworfenen Szenario eines Produktionsanstiegs in der Union zuwiderlaufen.
Przewidywany okres eksploatacji urządzenia pakującego wynosi ok. 15 lat (przy ok. 2000 godzinach eksploatacji rocznie).die Lebensdauer des Packers liegt voraussichtlich bei ca. 15 Jahren (ca. 2000 Betriebsstunden/Jahr)
Przewidywany obszar zastosowania produktów biobójczych oraz, w odpowiednich przypadkach, wyrobów poddanych ich działaniuVorgesehene Anwendungsbereiche für Biozidprodukte und gegebenenfalls für behandelte Waren
Przedstawia ona, do celów informacyjnych, przewidywany wkład EBI;Zu Informationszwecken soll auch die vorgesehene Beteiligung der EIB aufgeführt werden;
Jaki jest przewidywany czas stosowania zgłoszonego, planowanego programu pomocy?Welche Laufzeit ist für die angemeldete geplante Beihilferegelung vorgesehen?
docelowe lotnisko lub miejsce operacji lotniczej i całkowity przewidywany czas przelotu;Zielflugplatz oder -einsatzort und voraussichtliche Gesamtflugdauer
dla lotów VFR – przewidywany czas niezbędny od startu do przybycia nad lotnisko docelowe;bei VFR-Flügen die voraussichtlich erforderliche Zeit vom Start bis zur Ankunft über dem Zielflugplatz;
W przypadku zamówień powtarzających się, przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń.Bei wiederkehrenden Aufträgen Angaben zum geplanten Zeitpunkt für die Veröffentlichung weiterer Bekanntmachungen.
Warunki, parametry i przewidywany harmonogram oferty oraz działania wymagane przy składaniu zapisów.Konditionen, Angebotsstatistiken, erwarteter Zeitplan und erforderliche Maßnahmen für die Antragstellung.

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

Przewidywany okres oddelegowania określa się na początku wymiany listów, o której mowa w art. 1 ust. 5.Die geplante Dauer der Abordnung wird zu Beginn in dem Briefwechsel nach Artikel 1 Absatz 5 festgelegt.
koszt wytworzonego składnika zapasów w porównaniu z przewidywanym kosztem;Kosten der Vorratsproduktion im Vergleich zu den erwarteten Kosten;
Niektóre z przewidywanych działań konsolidacyjnych nie zostały jeszcze w pełni uchwalone.Einige der geplanten Konsolidierungsmaßnahmen haben noch nicht den gesamten Gesetzgebungsprozess durchlaufen.
Informacje na temat narażenia ludzi związanego z proponowanymi/przewidywanymi zastosowaniami i usuwaniemAngaben zur Exposition von Menschen im Zusammenhang mit der vorgesehenen/erwarteten Verwendung und der Entsorgung
Informacje na temat narażenia środowiska związanego z proponowanymi/przewidywanymi zastosowaniami i usuwaniemAngaben zur Exposition der Umwelt im Zusammenhang mit der vorgesehenen/erwarteten Verwendung und der Entsorgung
Państwa Członkowskie niezwłocznie powiadamiają Komisję o przewidywanych zmniejszeniach wydatków na wykonanie planu.Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission unverzüglich über die bei der Durchführung des Programms zu erwartenden Einsparungen.
w swoich oszacowaniach instytucja uwzględnia margines ostrożnościowy związany z przewidywanym zakresem błędów oszacowań.ein Institut schlägt auf seine Schätzungen eine Sicherheitsmarge auf, die in Relation zum erwarteten Schätzfehlerspektrum steht.
Informacje dotyczące narażenia środowiska na działanie związane z przewidywanym wykorzystywaniem i usuwaniem substancji czynnejAngaben zur Umweltexposition im Zusammenhang mit den Verwendungszwecken und der Entsorgung des Wirkstoffs