"premia" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
premiaGehaltsprämie
premiaBonus

Beispieltexte mit "premia"

premia za ubójSchlachtprämie
Premia za krowy mamkiMutterkuhprämie für Mutterkühe
Premia za Wielkie JezioraPrämie Große Seen
Premia za krowy mamki i jałówki razemMutterkuhprämie für Mutterkühe und Färsen (insgesamt)
Premia za krowy mamki: dodatkowa premia krajowaMutterkuhprämie: zusätzliche nationale Prämie
Premia lub kara z tytułu skuteczności działaniaBonus oder Malus für Leistung
Premia z tytułu ekstensyfikacji dla krów mlecznychExtensivierungsprämie für Milchkühe
premia za inwestycje w instrumenty kapitałowe powinna być niższa,die Eigenkapitalprämie hätte niedriger sein sollen,
Czy przewidziana jest premia dla MŚP?Ist ein Aufschlag für KMU vorgesehen?
kapitał własny, w tym premia emisyjna;beschafftes gezeichnetes Kapital, einschließlich Agio;
Rozdział 3 Premia za rośliny białkoweKapitel 3 Prämie für Eiweißpflanzen
Rozdział 7 Premia za udój i dopłaty dodatkoweKapitel 7 Milchprämie und Ergänzungszahlungen
Rozdział 2 Premia specjalna za jakość pszenicy durumKapitel 2 Spezifische Qualitätsprämie für Hartweizen
Do 40 % Premia ubojowa (bydło rogate z wyłączeniem cieląt)Bis zu 40 % Schlachtprämie (andere Rinder als Kälber)
Do 100 % Premia ubojowa (bydło rogate z wyłączeniem cieląt)Bis zu 100 % Schlachtprämie (andere Rinder als Kälber)

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

Premia ubojowa za cielęta zależy od limitu maksymalnej wagi.Die Gewährung der Kälberschlachtprämie wird von der Einhaltung eines Höchstgewichts abhängig gemacht.
Premia z tytułu ekstensyfikacji dla bydła płci męskiej i krów mamekExtensivierungsprämie für männliche Rinder und für Mutterkühe
Premia mleczna w tym płatności dodatkowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003Milchprämie, einschließlich der Ergänzungszahlungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003
Premia z tytułu nawadnianych roślin wysokobiałkowych (jeśli nieujęta w pozycji 624)Prämie für bewässerte Eiweißpflanzen (wenn nicht in 624 inbegriffen)
premia od udoju oraz dopłaty dodatkowe, wprowadzone w tytule IV rozdział 7 tego rozporządzenia;Milchprämie und Ergänzungszahlungen gemäß Titel IV Kapitel 7 der genannten Verordnung;
Premia dodatnia w wysokości 14 EUR/t włączona (art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 642/2010).Positive Prämie von 14 EUR/t inbegriffen (Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 642/2010).
Premia za ubój poza sezonem może być przyznana tylko rolnikowi, który zachowywał zwierzę przed ubojem jako ostatni.Die Prämie wird nur dem Erzeuger gewährt, der das betreffende Tier vor seiner Schlachtung zuletzt gehalten hat.
Jest to zatem dodatkowa premia za siłę oddziaływania czasu reklamowego.Das bedeutet, es gibt so etwas wie einen „Reichweitenbonus“.
Specjalna premia jakościowa z tytułu pszenicy durum (jeśli nieujęta w pozycji 608)Spezifische Qualitätsprämie für Hartweizen (wenn nicht in 608 inbegriffen)
Specjalna premia jakościowa z tytułu nawodnionej pszenicy durum (jeśli nieujęta w pozycji 628)Spezifische Qualitätsprämie für bewässerten Hartweizen (wenn nicht in 628 inbegriffen)
Zryczałtowana 5 % korekta – uchybienia w kontrolach kluczowych i pomocniczych – premia na owcePauschale Berichtigung von 5 % — unzulängliche Schlüssel- und Zusatzkontrollen — Schafprämie
specjalna premia za jakość pszenicy durum, wprowadzona w tytule IV rozdział 1 tego rozporządzenia;Spezifische Qualitätsprämie für Hartweizen gemäß Titel IV Kapitel 1 der genannten Verordnung;
specjalna premia jakościowa z tytułu pszenicy durum, przewidziana w tytule IV rozdziale 1 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003;spezifische Qualitätsprämie für Hartweizen gemäß Titel IV Kapitel 1 der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003;