"portfel" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
portfelBrieftasche

Beispieltexte mit "portfel"

Portfel przeniesionych aktywówPortfolio der übertragenen Vermögenswerte
Portfel ten ma zostać zamortyzowany do 2020 r. na poziomie około [25–75 %].Dieser Altbestand dürfte bis 2020 zu rund [25-75] % abgeschrieben sein.
portfel nabytych wierzytelności jest w wystarczającym stopniu zdywersyfikowany.das Portfolio der gekauften Forderungen ist ausreichend diversifiziert.
Portfel może obejmować wyłącznie aktywa, wyłącznie zobowiązania lub też aktywa i zobowiązania.Das Portfolio kann nur Vermögenswerte, nur Verbindlichkeiten oder auch beides, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten umfassen.
Portfel jest wykorzystywany w celu określenia kwoty aktywów lub zobowiązań, które jednostka zamierza zabezpieczać.Das Portfolio wird verwendet, um die Höhe der abzusichernden Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten zu bestimmen.
Portfel obligacji – świadczenie przez zespoły Dexii ds. rynku na rzecz DMA doradztwa w sprawie portfela obligacji DMA zostaje zarzucone.Schuldverschreibungsportfolio — Die Beratung von DMA durch die Dexia-Marktteams in Bezug auf das Schuldverschreibungsportfolio von DMA wird eingestellt.
Jednakże sam portfel nie jest wyznaczany jako instrument zabezpieczany.Das Portfolio als solches wird jedoch nicht als Grundgeschäft bestimmt.
Załóżmy na przykład, że jednostka strukturyzowana posiada portfel pożyczek.Beispielsweise könnte man annehmen, dass ein strukturiertes Unternehmen ein Darlehensportfolio hält.
Taki portfel instrumentów pochodnych może zawierać pozycje wzajemnie kompensujące ryzyko.Ein solches Portfolio von Derivaten kann kompensierende Risikopositionen enthalten.
Może to być również portfel zawierający wyłącznie aktywa lub wyłącznie zobowiązania.Alternativ könnte es sich auch um ein Portfolio handeln, das nur Vermögenswerte oder nur Verbindlichkeiten umfasst.
W rezultacie, jeśli portfel zawiera wiele pozycji, dokładniej można przewidzieć kształtowanie się przedpłatWenn dagegen das Portfolio viele Posten umfasst, kann das Verhalten von Vorauszahlungen genauer vorausgesagt werden.
Jego wartość nominalna na dzień 30 września 2012 r. wynosiła [20–40] mld EUR. Cały ten portfel zostanie upłynniony.Zum 30. September 2012 lag sein Nennwert bei [20-40] Mrd. EUR. Dieser Bestand soll vollständig abgebaut werden.
Jako część swojego procesu zarządzania ryzykiem jednostka identyfikuje portfel pozycji, których ryzyko stopy procentowej zamierza zabezpieczyć.Das Unternehmen identifiziert als Teil seines Risikomanagement-Prozesses ein Portfolio von Posten, deren Zinsänderungsrisiken abgesichert werden sollen.

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

Zarządzanie portfelem handlowymFührung des Handelsbuchs
Portfele indeksowe obejmujące instrumenty kapitałoweIndexpositionen in Kapitalinstrumenten
Portfele objęte testami warunków skrajnych zawierają przeważającą większość ogółu ekspozycji instytucji.Die im Rahmen der Stresstests untersuchten Portfolios umfassen die überwiegende Mehrheit aller Risikopositionen des Instituts.
Pozycje z portfela handlowegoPositionen im Handelsbuch
Uwzględnienie w portfelu handlowymEinbeziehung in das Handelsbuch
Wymogi w zakresie portfela handlowegoAnforderungen für das Handelsbuch
nowych portfeli finansowania dłużnego MŚP.neue Kreditfinanzierungsportfolios für KMU.
Zabezpieczenie przed ryzykiem dla portfela PhoenixRisikoschirm für das Phoenix-Portfolio
Przewidywane straty z tytułu portfela inwestycyjnegoErwartete Verluste aus dem Investment-Portfolio
Opis portfela przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania.Beschreibung des Portfolios des Organismus für gemeinsame Anlagen.