"pojęcie" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
pojęcieAhnung

Beispieltexte mit "pojęcie"

Pojęcie »przedsiębiorstwa zagrożonego«Begriff des ‚Unternehmens in Schwierigkeiten‘
Pojęcie pracy o równej wartościBegriff der gleichwertigen Arbeit
Pojęcie to obejmuje wykorzystanie:Darunter fällt die Verwendung von:
Pojęcie „mleko” może jednak być stosowane:Jedoch kann die Bezeichnung "Milch"
Pojęcie pomocy państwa nie ogranicza się do dotacji [4].Der Begriff der staatlichen Beihilfe beschränkt sich nicht auf Subventionen [4].
Pojęcie to funkcjonuje na wszystkich szczeblach państwa, w tym gminy.Dies betrifft alle staatlichen Ebenen, auch die Gemeinden.
Pojęcie taksonomiczne »localSpeciesName« obejmuje pojęcie »referenceSpeciesName«.Das taxonomische Konzept des localSpeciesName enthält das Konzept des referenceSpeciesName.
Pojęcie taksonomiczne »localSpeciesName« jest objęte pojęciem »referenceSpeciesName«.Das taxonomische Konzept des localSpeciesName ist im Konzept des referenceSpeciesName enthalten.
Postanowienie to pozwala lepiej zdefiniować pojęcie stada.Mit dieser Bestimmung lässt sich der Begriff der Herde genauer definieren.
W tym sensie należy zatem rozumieć pojęcie względnej stabilności.Das Konzept der relativen Stabilität ist also in diesem Sinne zu verstehen.
Rezolucja RB ONZ nr 2094 (2013) precyzuje pojęcie „towarów luksusowych”.In der Resolution 2094 (2013) wird der Begriff "Luxusgüter" genauer definiert.
W wytycznych pojęcie państw EFTA odnosi się do Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.In diesen Leitlinien steht der Begriff „EFTA-Staaten“ für Norwegen, Island und Liechtenstein.
Jeżeli stosowane jest pojęcie grupy, ma być ono podstawą klasyfikacji i oznakowywania substancji.Wird das Konzept der Stoffgruppe angewandt, so sind die Stoffe auf dieser Grundlage einzustufen und zu kennzeichnen.
Komisja uznała, że wystąpiły łącznie wszystkie elementy składające się na pojęcie pomocy państwa.Die Kommission vertrat die Ansicht, dass alle Tatbestandsmerkmale einer staatlichen Beihilfe gegeben waren.
Jak wynika z orzecznictwa, TSWE w bardzo restrykcyjny sposób interpretuje pojęcie „całkowitej niemożności”.Eine Analyse der Rechtsprechung zeigt, dass das EuGH den Begriff der „absoluten Unmöglichkeit“ sehr restriktiv ausgelegt hat.

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

Pojęcie cen ekonomicznie uzasadnionych Kryteria dotyczące nabywcy produkcji globalnej producenta publicznegoKonzept der wirtschaftlich signifikanten Preise
Pojęcie „stół kontrolny” oznacza płaski stół lub powierzchnię bez uchwytów i elementów mocujących.Ein “Prüftisch” ist ein flacher Tisch oder eine flache Oberfläche ohne Aufnahmen oder Halterungen.
Pojęcie uprzedniego zezwolenia obejmuje przyznawanie pozwoleń na pracę studentom, którzy pragną prowadzić działalność zarobkową.Der Begriff der vorherigen Erlaubnis umfasst auch die Erteilung von Arbeitserlaubnissen an Studenten, die eine Erwerbstätigkeit ausüben möchten.
Pojęcie "struktura wielowarstwowa" nie obejmuje urządzeń posiadających maksymalnie trzy warstwy metaliczne i trzy warstwy polikrzemowe.Der Begriff 'Multilayer-Strukturen' schließt nicht Bauelemente mit höchstens drei Metallisierungsschichten und drei Polysiliziumschichten ein.
Pojęcie użycia zgodnego z przeznaczeniem obejmuje także przestrzeganie instrukcji obsługi oraz wymagań w zakresie wykonywania przeglądów i przeprowadzania konserwacji.Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Beachten der Bedienungsanleitung und die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsbedingungen.
Pojęcie »pojazdy mechaniczne« oznacza samochody osobowe, lekkie samochody dostawcze, samochody ciężarowe, ciągniki drogowe, autobusy, autokary i inne pojazdy użytkowe.Der Begriff ‚Kraftfahrzeuge‘ umfasst Personenkraftwagen, Lieferwagen, Lastkraftwagen, Straßenzugmaschinen, Omnibusse, Reisebusse und sonstige gewerblich genutzte Fahrzeuge.
Nazwa naukowa wraz z nazwiskiem autora stosowane w krajowej nomenklaturze z krajowym pojęciem taksonomicznym.Wissenschaftlicher Name und Autor gemäß der nationalen Systematik und dem nationalen taxonomischen Konzept.
W rozporządzeniu (UE) nr 531/2012 wprowadzono pojęcie odrębnej sprzedaży detalicznych usług roamingu regulowanego.Durch die Verordnung (EU) Nr. 531/2012 wird das Konzept des separaten Verkaufs regulierter Roamingdienste auf der Endkundenebene eingeführt.
Uwaga: pojęcie »państwa członkowskie« obejmuje w tym wypadku również Islandię, Norwegię, Szwajcarię i Liechtenstein.Anmerkung: Das Wort ‚Mitgliedstaat‘ schließt Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein ein.
Dla potrzeb pozycji 2B230 pojęcie 'dokładność' obejmuje nieliniowość, histerezę i powtarzalność w temperaturze otoczenia.Messgenauigkeit' im Sinne der Nummer 2B230 schließt Nichtlinearität, Hysterese und Reproduzierbarkeit bei Umgebungstemperatur ein.
Wszystkie dotyczące dziedziny odnośniki do »EnvironmentalMonitoringFacility«, które nie są hierarchiczne ani związane z pojęciem genealogii.Eine für den Themenkomplex relevante Verknüpfung zu einer EnvironmentalMonitoringFacility, die nicht hierarchisch oder einem genealogischen Begriff zugeordnet ist.
Właściwe jest sprecyzowanie obszaru, do którego odnosi się pojęcie wielkości minimalnej, oraz przypadków, w których należy zgłaszać działki.Außerdem ist zu spezifizieren, auf welche Fläche sich die Mindestgröße bezieht und wann die Parzellen anzumelden sind.
Pod pojęciem 'stopy nanokrystaliczne' w pozycji 1C003.c. rozumie się materiały o rozmiarze ziarna krystalicznego wynoszącym 50 nm lub mniej, zmierzonym metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego.Unternummer 1C003c erfasst nur 'nanokristalline' Materialien mit einer Korngröße kleiner/gleich 50 nm, bestimmt durch Röntgenuntersuchungen.