"plomby" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

plombyPlomben

Beispieltexte mit "plomby"

plomby ołowianeBleiblomben
Oznakowanie kontenera/nr plombyPlomben- und Containernummer
plomby z tworzywa sztucznego pomarańczoweKunststoff-Plomben orange
Materiał siewny może być wprowadzony do obrotu jedynie w zamkniętych opakowaniach posiadających plomby.Das Saatgut darf nur in geschlossenen Verpackungen mit einem Verschluss in Verkehr gebracht werden.
Materiał siewny może być wprowadzony do obrotu jedynie w zamkniętych opakowaniach lub kontenerach posiadających plomby.Das Saatgut darf nur in geschlossenen Verpackungen oder Behältnissen mit einem Verschluss in Verkehr gebracht werden.
Usunięcie plomby skutkuje UTRATĄ GWARANCJI!das Entfernen der Plombe führt zu Garantieverlust
czy wszystkie plomby są nienaruszone i spełniają swoją funkcję,dass alle Plombierungen unversehrt sind und ihre Funktion erfüllen,
Rubryka I.23: oznakowanie kontenera/numer plomby – tylko w stosownych przypadkach.Feld I.23: Kennzeichnung des Containers/Plombennummer: nur soweit zutreffend.
sprawdzenie czy plomby na urządzeniu i na innych częściach instalacji są w stanie nienaruszonym,Unversehrtheit der Plomben des Gerätes und der anderen Einbauteile,
Rubryka I.23: w przypadku transportu w kontenerach lub skrzyniach podać numer kontenera i numer plomby (w stosownych przypadkach).Feld I.23: Im Fall der Beförderung in Containern oder Kisten die Containernummer und (ggf.) die Plombennummer angeben.
we wszystkich pojazdach lub pojemnikach przeznaczonych do przewozu zaopatrzenia pokładowego stosują plomby umożliwiające łatwe stwierdzenie ich naruszenia, bądź zapewniają ochronę fizyczną takich pojazdów lub pojemników.bringen manipulationssichere Siegel an allen Fahrzeugen und/oder Behältern an, in denen Bordvorräte befördert werden, oder schützen diese physisch.

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

Jeśli TAK, proszę opisać, w jaki sposób (plomby, zamki itd.)Falls JA, Beschreibung (Siegel, Schlösser usw.)
Jeśli TAK, proszę opisać, w jaki sposób (plomby, zamki, inspekcje itd.)Falls JA, Beschreibung (Siegel, Schlösser, Inspektion usw.)
zamknięć celnych – plomb przymocowanych do pojazdu oraz urządzeń zabezpieczających i chroniących takie plomby;Zollplomben am Fahrzeug und Befestigungs- und Schutzeinrichtungen solcher Plomben,
W przypadku możliwości zabezpieczenia przedziału ładunkowego pojazdu transportowego, czy stosuje się numerowane plomby?Falls das Frachtabteil des Transportfahrzeugs gesichert werden kann, werden nummerierte Siegel verwendet?
Czy plomby, taśmę zabezpieczającą lub specjalne pieczęcie przechowuje się w bezpiecznych warunkach, gdy nie są używane?Werden die Siegel, Sicherheitsbänder oder besonderen Stempel unter sicheren Bedingungen aufbewahrt, wenn sie nicht in Gebrauch sind?
Czy stosuje się numerowane plomby, taśmę zabezpieczającą, specjalne pieczęcie lub pudła kartonowe zaklejone taśmą, aby umożliwić łatwe stwierdzenie naruszenia ładunku lotniczego/poczty lotniczej?Werden nummerierte Siegel, Sicherheitsbänder, besondere Stempel oder durch Klebeband verschlossene Kartons verwendet, um die Luftfracht/Luftpost manipulationssicher zu machen?