"ogłoszenie" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
ogłoszenieAnnonce

Beispieltexte mit "ogłoszenie"

Ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowaniaBekanntmachung über das Bestehen eines Qualifizierungssystems
Ogłoszenie o przetargu określa w szczególności warunki przetargu.Die Ausschreibungsbekanntmachung gibt insbesondere die Ausschreibungsbedingungen an.
Ogłoszenie o przetargu zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.Diese wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.
Ogłoszenie o przetargu może zostać zmodyfikowane w trakcie trwania przetargu ciągłego.Die Ausschreibungsbekanntmachung kann während der Gültigkeitsdauer der Dauerausschreibung geändert werden.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia określa wynik procedury udzielenia zamówienia publicznego.Durch die Bekanntmachung der Zuschlagserteilung werden die Ergebnisse des Vergabeverfahrens mitgeteilt.
Ogłoszenie takie jest dostępne dla wszystkich członków personelu przez odpowiedni okres czasu.Die Bekanntmachung muss dem gesamten Personal während eines angemessenen Zeitraums zugänglich sein.
Ogłoszenie to zawiera informacje określone w załączniku V część G i jest publikowane zgodnie z art. 51.Die Bekanntmachung enthält die in Anhang V Teil G genannten Angaben und wird gemäß Artikel 51 veröffentlicht;
Data(-y) oraz odniesienie(-a) do wcześniejszych publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, istotnych dla koncesji, której(-ych) dotyczy dane ogłoszenie.Datum und Fundstellenangabe(n) zu früheren Veröffentlichungen im Amtsblatt der Europäischen Union, die für die bekanntgegebene(n) Konzession(en) relevant sind.
Artykuł 48: Wstępne ogłoszenie informacyjneArtikel 48: Vorinformation
Artykuł 67: Okresowe ogłoszenie informacyjneArtikel 67: Regelmäßige nicht verbindliche Bekanntmachungen
Artykuł 50: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaArtikel 50: Vergabebekanntmachung
Artykuł 70: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaArtikel 70: Vergabebekanntmachung
Artykuł 68: Ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowaniaArtikel 68: Bekanntmachung über das Bestehen eines Qualifizierungssystems
Do celów niniejszego rozdziału ogłoszenie o zamówieniu publikowane jest:Für die Zwecke dieses Kapitels erfolgt die Bekanntmachung:
Właściwe ogłoszenie może również zostać zamieszczone w prasie państw członkowskich.Des Weiteren kann eine geeignete Veröffentlichung in der Presse der Mitgliedstaaten kann erfolgen.

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

Podanie informacji, że ogłoszenie jest sposobem zaproszenia do ubiegania się o zamówienie.Angabe darüber, ob die Bekanntmachung als Aufruf zum Wettbewerb dient.
Należy zatem przewidzieć czas na nabór pracowników (poszukiwanie i ogłoszenie) oraz szkolenie.Daher muss Zeit für Personaleinstellung (Suche + Kündigungsfrist) und Schulung eingeplant werden.
W przypadku kiedy Agencja zamierza zorganizować konkurs, wydaje ogłoszenie informujące o jej zamiarze.Die Agentur, die einen Wettbewerb durchführen möchte, teilt ihre Absicht in einer entsprechenden Bekanntmachung mit.
Instytucje zamawiające, zamierzające zorganizować konkurs, wydają ogłoszenie zawiadamiające o tym zamiarze.Plant ein öffentlicher Auftraggeber die Veranstaltung eines Wettbewerbsverfahrens, so teilt er dies im Wege einer Bekanntmachung mit.
Instytucje zamawiające, które zorganizowały konkurs, wysyłają do Urzędu Publikacji ogłoszenie o jego wynikach.Öffentliche Auftraggeber, die ein Wettbewerbsverfahren veranstaltet haben, übermitteln dem Amt für Veröffentlichungen eine Bekanntmachung der Ergebnisse.
Dodatkowe informacje, jakie należy podać, jeżeli ogłoszenie stanowi zaproszenie do ubiegania się o zamówienie (art. 48 ust. 2)Zu erteilende zusätzliche Auskünfte, wenn die Bekanntmachung als Aufruf zum Wettbewerb dient (Artikel 48 Absatz 2)
W przypadku procedury międzyinstytucjonalnej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przesyła ta instytucja zamawiająca, która jest odpowiedzialna za procedurę.Bei interinstitutionellen Verfahren wird die Bekanntmachung der Zuschlagserteilung von dem für das Verfahren zuständigen öffentlichen Auftraggeber übermittelt.