"oferować" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
oferowaćbieten

Beispieltexte mit "oferować"

Komisja zauważa, że DMA będzie oferować instrumenty proste i opcje waniliowe.Die Kommission hält fest, dass DMA einfache Plain-vanilla-Produkte anbieten wird.
JV będzie oferować proste, klasyczne produkty, stosując proste i przejrzyste metody wyceny.Das Produktangebot des JV ist einfach und besteht aus Plain-vanilla-Produkten mit einfachen und transparenten Preisgestaltungsmethoden.
Należy ponadto zauważyć, że w toku dochodzenia wykazano, że przemysł unijny może oferować konkurencyjne ceny.Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die Untersuchung ergab, dass der Wirtschaftszweig der Union zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten kann.
Komisja zauważa, że DMA nie będzie oferować żadnego innego rodzaju produktów żadnym innym kategoriom klientów.Die Kommission hält fest, dass DMA keine anderen Produkte für keinen anderen Kundentyp bereitstellen wird.
Operatorzy systemów przesyłowych mogą również oferować produkty z zakresu zdolności przerywanej o dłuższym okresie obowiązywania.Die Fernleitungsnetzbetreiber können auch Kapazitätsprodukte für unterbrechbare Kapazität mit einer längeren Laufzeit anbieten.
oferowanie graczom wyższego wskaźnika redystrybucji zakładów, poprzez wygrane graczy, niż mogą oferować operatorzy zakładów online;höhere Ausspielungsquoten für Wetteinsätze durch Spielgewinne für die Wettkunden, als dies für die Online-Wettanbieter möglich ist,
DMA będzie oferować proste produkty finansowe (klasyczne pożyczki) francuskim samorządom lokalnym i francuskim publicznym zakładom opieki zdrowotnej.DMA wird einfache Finanzierungsprodukte (Plain-vanilla-Kredite) für französische Gebietskörperschaften und öffentliche Gesundheitseinrichtungen in Frankreich anbieten.

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

Chcemy również i w przyszłości zaoferować bezpieczne wyroby, według najnowszego stanu wiedzy technicznej.Wir wollen Ihnen auch in Zukunft sichere Produkte auf dem neuesten Stand der Technik anbieten.
Tak więc banki te są w stanie zaoferować warunki, z którymi zwykłe banki komercyjne nie mogą się równać.Diese Banken können somit Bedingungen anbieten, denen normale Geschäftsbanken nichts Gleichwertiges entgegensetzen können.
Zazwyczaj dzięki gwarancji państwowej kredytobiorca może uzyskać niższe stopy procentowe lub zaoferować niższe zabezpieczenie.Üblicherweise erhält der Kreditnehmer aufgrund der staatlichen Garantie einen niedrigeren Zinssatz, und/oder er braucht weniger Sicherheiten zu leisten.