"odpływ" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
odpływAbfluss

Beispieltexte mit "odpływ"

odpływ kapitałuKapitalflucht
czy i kiedy wielokrotna wypłata zysków mogłaby stanowić nieproporcjonalny odpływ funduszy własnych;ob und wann Mehrfachausschüttungen einen unverhältnismäßig hohen Abfluss bei den Eigenmitteln darstellen,
Element zasilający w tunelu pompy zapewnia dobry odpływ i tym samym również dobre przemieszanie produktuDie Überfütterung im Pumpentunnel sorgt für eine gute Rückströmung und damit gute Produktdurchmischung
Geomorfologiczne krajobrazy i formy terenu zdominowane przez rozpuszczanie się minerałów i często odpływ podpowierzchniowy.Geomorphologische Landschaften und Landformen, die von Lösungsverwitterung und gewöhnlich unterirdischem Wasserabfluss geprägt sind.

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

Odpływy takie ocenia się przy założeniu scenariusza łączącego idiosynkratyczne warunki skrajne i warunki skrajne obejmujące cały rynek.Diese Abflüsse werden unter der Annahme eines kombinierten spezifischen und marktweiten Stressszenarios bewertet.
Gleba o słabym lub bardzo słabym odpływie lubschlecht oder sehr schlecht entwässerter Boden oder
Ochrona wód przed zanieczyszczeniem i odpływem oraz zarządzanie wykorzystaniem wódSchutz des Wassers gegen Verschmutzung und Abflüsse, Regulierung der Wasserverwendung
materiały odpływają trudno, ma to negatywny wpływ na szczelne zamknięcie przez cylinder pneumatycznyMaterialien fließen nur schlecht ab, luftdichter Verschluss durch den pneumatischen Zylinder wird beeinträchtigt
W takim sprawozdaniu właściwe organy objaśniają również zastosowaną metodę określania odpływów.Sie erläutern in dieser Meldung auch die zur Feststellung der Abflüsse verwendeten Methoden.
Chwycić obiema rękami pod komorę i podnieść palcami tylną część pojemnika przez otwór odpływowy.Greifen Sie mit den Händen unter die Kammer und heben Sie mit den Fingern die Rückseite des Behälters über die Ablauföffnung.
Ograniczone przypływy płynności stanowią przypływy płynności ograniczone do 75 % odpływów płynności.Begrenzte Liquiditätszuflüssen sind Liquiditätszuflüsse, die auf 75 % der Liquiditätsabflüsse begrenzt sind.
Pociągnąć komorę mieszania do przodu, aż przedłużenie dolnej części komory dotknie nylonowego otworu odpływowego.Ziehen Sie die Mischkammer nach vorne, bis die Verlängerung der Kammerunterseite an die Nylonablauföffnung stößt.