"naprawa" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
naprawaInstandsetzung
naprawaReparatur
naprawaAusbesserung

Beispieltexte mit "naprawa"

Naprawa maszynyInstandsetzung der Maschine
konserwacja i naprawaWartung und Reparatur
Naprawa metalowych wyrobów gotowychReparatur von Metallerzeugnissen
Naprawa i konserwacja statków i łodziReparatur und Instandhaltung von Schiffen, Booten und Yachten
Naprawa urządzeń elektronicznych i optycznychReparatur von elektronischen und optischen Geräten
Naprawa może be „poważna” lub „drobna”.Reparaturen können „erheblich“ oder „geringfügig“ sein.
Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowegoReparatur und Instandhaltung von Fahrzeugen a. n. g.
Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznychReparatur und Instandhaltung von Luft- und Raumfahrzeugen
Naprawa towaru stanowi przywrócenie jego pierwotnej funkcji lub stanu.Die Reparatur einer Ware führt zur Wiederherstellung ihrer ursprünglichen Funktion oder ihres ursprünglichen Zustandes.
konserwacja, naprawa i inne działania pomocnicze;Wartung, Reparatur und sonstige Nebentätigkeiten;
„Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli”Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
Usługi handlu hurtowego i detalicznego; naprawa pojazdów silnikowych i motocykli (sekcja G)Handelsleistungen; Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten an Kraftfahrzeugen (Teil G)
handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów, naprawa artykułów użytku osobistego i domowegoHandel mit Kraftfahrzeugen und Haushaltsgütern und Waren für den privaten Gebrauch, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern
Nie miała miejsca żadna nieautoryzowana poważna naprawa silnika ani poważna naprawa samego pojazdu.An dem Motor darf keine größere unbefugte Reparatur und an dem Fahrzeug keine größere Reparatur ausgeführt worden sein.
E-regulacja W-konserwacja / naprawa P-kontrola SP-kontrola wzrokowa S / R-smarowanie / czyszczenieE-einstellen W-warten / instandsetzen P-prüfen SP-Sichtprüfung S / R-schmieren / reinigen
Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi i motocyklami; naprawa pojazdów samochodowych i motocykliHandel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

serwisowanie/naprawaWartung/Instandsetzung
Naprawa jest klasyfikowana jako „poważna” lub „drobna” na mocy lit. a):Reparaturen sind als „erheblich“ oder „geringfügig“ im Sinne von Buchstabe a zu klassifizieren durch:
Naprawa komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego, pozostała działalność usługowa indywidualnaReparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern, Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen
Naprawa (wymiana wadliwych części, czyszczenie urządzeń optycznych i hydraulicznych bloków sterowniczych, uszczelnianie, przywrócenie funkcjonowania części mechanicznych)Instandsetzen (Auswechseln der defekten Teile, Reinigen von optischen Geräten und hydraulischen Schaltblöcken, Abdichten, Gängigmachen von mechanischen Teilen)
Naprawa komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego”Reparatur von Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsgeräten
Serwisowanie i konserwacja/naprawa mogą być wykonywane wyłącznie przez wyszkolonych fachowców.Wartung und Instandhaltung dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden.
Wystarczy, że producent zapewni łatwy i odpowiedni dostęp do informacji o naprawach i konserwacji.Es ist ausreichend, dass der Hersteller auf leicht und unverzüglich verfügbare Weise Zugang zu Reparatur- und Wartungsinformationen gewährt.
przeznaczone do nacinania gwintów i rozwiercania w trudno dostępnych miejscach, przy montażu i naprawach.Zum Gewindeschneiden und Reiben an schwer zugänglichen Stellen in der Montage und bei Reparaturarbeiten geeignet.
Praca, instalowanie (łącznie z montażem na miejscu), konserwacja (kontrola), naprawa, remonty i odnawianie.Betrieb, Aufbau (einschließlich Vor-Ort-Aufbau), Wartung (Test), Reparatur, Überholung, Wiederaufarbeitung.
Obsługą maszyny oraz naprawami i konserwacją może zajmować się wyłącznie wykwalifikowany i upoważniony personel.Für die Bedienung der Maschine sowie Reparatur- und Wartungsarbeiten darf nur qualifiziertes und autorisiertes Fachpersonal eingesetzt werden.
Serwisowanie i konserwacja/naprawa wymagają umiejętności i mogą być wykonywane wyłącznie przez wyszkolonych fachowców.Wartung und Instandhaltung erfordern besondere Kenntnisse und dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden.