"miedź" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
miedźKupfer

Beispieltexte mit "miedź"

Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedziRaffiniertes Kupfer und Kupferlegierungen, in Rohform; Kupfervorlegierungen
Miedź rafinowana, nieobrobiona plastycznie, niestopowa (z wyłączeniem spiekanych wyrobów walcowanych, wytłaczanych, kutych)Raffiniertes Kupfer in Rohform, nicht legiert (ohne gewalzte, stranggepresste oder geschmiedete, gesinterte Erzeugnisse)
Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej (włączając miedź konwertorową) (z wyłączeniem miedzi galwanotechnicznej, anod galwanotechnicznych)Nicht raffiniertes Kupfer; Kupferanoden zum elektrolytischen Raffinieren (einschließlich Blisterkupfer; ohne Elektroverkupferung und Anoden zur Elektroplattierung)
metale inne niż miedź i stopy miedzi,andere Metalle als Kupfer und Kupferlegierungen;
Rozpuszczalna w wodzie miedź (Cu), jeśli obecnaWasserlösliches Kupfer (Cu), falls vorhanden
Dodatkowo: Całkowita miedź (Cu) schelatowana przez zatwierdzone czynniki chelatujące”;Fakultativ: Gesamt-Kupfer (Cu), durch (einen) zugelassene(n) Chelatbildner chelatisiert“
Kamienie miedziowe; miedź cementacyjna (miedź wytrącona) (z wyłączeniem proszku miedzi)Kupfermatte; Zementkupfer (gefälltes Kupfer) (ohne Kupferpulver)
Jako wsad można stosować wyłącznie odpady zawierające odzyskiwalną miedź lub odzyskiwalne stopy miedzi.Der Verwertung darf nur Abfall zugeführt werden, der verwertbares Kupfer oder verwertbare Kupferlegierungen enthält.
dotycząca wprowadzania do obrotu produktów biobójczych zawierających miedź przeznaczonych do podstawowych zastosowańüber das Inverkehrbringen kupferhaltiger Biozidprodukte für wesentliche Verwendungszwecke

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

Skupiska minerałów zawierające glin; miedź; ołów; połączenie ołowiu i cynku; cynę; cynkMineralvorkommen, die Aluminium, Kupfer, Blei, Blei + Zink, Zinn oder Zink enthalten.
Pozycja 2848 obejmuje fosforek miedzi (miedź fosforową) zawierający więcej niż 15 % masy fosforu.Zu Position 2848 gehören Verbindungen von Phosphor und Kupfer (Kupferphosphide) mit einem Gehalt an Phosphor von mehr als 15 GHT.
ściernica o wysokiej wydajności, przeznaczona do wszystkich metali nieżelaznych, takich jak aluminium, stopy aluminium, miedź, mosiądz, brąz.Die Hochleistungsscheibe für alle NE-Metalle wie Aluminium, Alu-Legierungen, Kupfer, Messing, Bronze.