"media" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

mediaMedia

Beispieltexte mit "media"

media masoweMassenmedium
media lokalnelokales Massenmedium
media abrazyjnehochabrasive Medien
media komercyjnekommerzielles Massenmedium
media niesmarującenichtschmierende Medien
Priorytety podprogramu MEDIAPrioritäten des Unterprogramms MEDIA
media audiowizualne (telewizja i radio),audiovisuelle Medien (Fernsehen und Rundfunk),
MEDIA Mundus — Wydatki na administrację i zarządzanieMedia Mundus — Verwaltungsausgaben
media audiowizualne (m.in. tematyczne reklamy telewizyjne itd.),audiovisuelle Medien (u. a. gezielte Fernsehspots),
MEDIA 2007 — Program wsparcia europejskiego sektora audiowizualnegoMEDIA 2007 — Förderprogramm für den europäischen audiovisuellen Sektor
bardzo dobra odporność na mediasehr gut medienbeständig
Środki wspierające w ramach podprogramu MEDIAFördermaßnahmen im Unterprogramm MEDIA
zagrożenie powodowane przez media roboczeGefahr durch Betriebsmedien
przed demontażem należy odciąć na stałe media zasilające - prąd i sprężone powietrze.Vor Demontage Energieversorgung (Strom und Luft) dauerhaft unterbrechen.
Beneficjenci podprogramu MEDIA korzystają ze znaku graficznego określonego w załączniku II.Die Empfänger des Unterprogramms MEDIA verwenden das Logo, das in Anhang II angeführt ist.
Na potrzeby realizacji priorytetów określonych w art. 9 w ramach podprogramu MEDIA zapewnia się wsparcie dla:Im Hinblick auf die Umsetzung der in Artikel 9 genannten Prioritäten wird im Unterprogramm MEDIA Folgendes gefördert:
Należy przewidzieć przepisy dotyczące środków regulujących przejście od programów MEDIA, Kultura i MEDIA Mundus do programu.Für den Übergang von den Programmen MEDIA, Kultur und MEDIA Mundus zum Programm sollten Übergangsbestimmungen vorgesehen werden.
Zabezpieczyć wszystkie elementy instalacji znajdujące się przed i za maszyną oraz media robocze jak sprężone powietrze i płyn hydrauliczny przed niezamierzonym uruchomieniem.alle der Maschine vor- und nachgeschalteten Anlagenteile und Betriebsmedien wie Druckluft und Hydraulik gegen unbeabsichtigte Inbetriebnahme absichern
Nie wolno dopuścić, aby szkodliwe dla środowiska środki smarowe, media chłodzące oraz środki czyszczące zawierające rozpuszczalniki przedostały się do gleby lub kanalizacji.Umweltgefährdende Schmier-, Kühl oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel dürfen den Boden nicht belasten oder in die Kanalisation gelangen.

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

multimediaboxMultimediabox
multimediaMultimedia
hipermediaHypermedia
mediatekaMediathek
mediatorVermittler
media prywatneprivates Massenmedium
dane medialneMediendaten
podprogram MEDIA;einem Unterprogramm MEDIA,
percentyl lub mediana.Das 50. Perzentil oder der Median.
Podłączanie zasilania mediamiVersorgungsanschlüsse herstellen
Mediana wad (Md) (*)Fehlermedian (Md) (*)
mediana błędów = 0Fehlermedian = 0
Mediana owocowości > 0Fehlermedian = 0 Fruchtigkeitsmedian = 0 oder
Mediana aromatu owocowego = 0Fruchtigkeitsmedian = 0
Mediana aromatu owoców (Mf) (*)Fruchtig-keitsmedian (Mf) (*)
Medianę populacji określa się zgodnie z tą samą zasadą.Der Median der Bevölkerungszahlen wird nach demselben Grundsatz bestimmt.
Tytuł 09: Społeczeństwo informacyjne i mediaTitel 09: Informationsgesellschaft und Medien
W przypadku mediany jest to 50/100.In Fall des Medians entspricht es 50/100.
Przedziały ufności mediany na poziomie 95 %Vertrauensintervalle des Medians bei 95 %
Ustala się następujący znak graficzny podprogramu MEDIA:Das Logo des Unterprogramms MEDIA sieht folgendermaßen aus:
wdrożenie dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych,Anwendung der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste,
Rodzaj ośrodków środowiska wodonośnego (AquiferMediaTypeValue)Art des Mediums des Grundwasserleiters (AquiferMediaTypeValue)
Typ nośnika w pomiarach środowiskowych uwarunkowań zdrowotnych (MediaTypeValue)Art des umweltbedingten Gesundheitsmediums (MediaTypeValue)
korzystanie ze stron internetowych umożliwiających wymianę treści multimedialnych,Nutzung von Websites zur gemeinsamen Nutzung multimedialer Inhalte,