"małżonek" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
małżonekEhepartner

Beispieltexte mit "małżonek"

Małżonek posiadaczaEhegatte des Betriebsinhabers
małżonek współpracującymithelfender Ehepartner
Małżonek (małżonkowie) posiadacza (posiadaczy)Ehegatte(n) des Betriebsinhabers/der Betriebsinhaber
Urlop jest przyznawany wyłącznie wtedy, gdy małżonek urzędnika podejmuje działalność zarobkową co najmniej w wymiarze połowy pełnego czasu pracy.Die Dienstbefreiung wird nur gewährt, wenn der Ehegatte des Beamten mindestens halbzeitlich erwerbstätig ist.
Udziela się go tylko wtedy, gdy małżonek członka personelu prowadzi działalność zarobkową w niepełnym wymiarze czasu pracy równym co najmniej połowie normalnego czasu pracy.Die Dienstbefreiung wird nur gewährt, wenn der Ehegatte des Bediensteten zumindest halbzeitlich erwerbstätig ist.

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

W przypadku kilku posiadaczy może wystąpić więcej niż jeden małżonek/jedna małżonka.Bei mehreren Betriebsinhabern kann es mehrere Ehegatten geben.
Czy współmałżonek jedynego posiadacza, posiada jakąkolwiek inną działalność dochodową?Übt der Ehegatte des alleinigen Betriebsinhabers eine außerbetriebliche Erwerbstätigkeit aus?