"krajowy" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
krajowyinländisch
krajowynational

Beispieltexte mit "krajowy"

produkt krajowySozialprodukt
transport krajowynationaler Transport
krajowy kod producenta;Ländercode des Herstellers;
Krajowy ośrodek koordynacji:Das nationale Koordinierungszentrum
produkt krajowy bruttoBruttoinlandsprodukt
Krajowy znak towarowy (NTM)Nationale Marke (NTM)
Krajowy program kontroli trzęsawki klasycznej:Nationale Programme zur Bekämpfung der klassischen Scrapie
krajowy system nadzorowania granicy, zgodnie z prawem krajowym;des nationalen Grenzüberwachungssystems nach Maßgabe des nationalen Rechts;
krajowy kod identyfikacyjny poprzedza się kodem ISO dla WłochDer nationale Kenncode ist dem ISO-Code für Italien nachgestellt.
krajowy areał bazowy, dzielony następnie na areały subbazowe;die aufzuteilende nationale Grundfläche,
Krajowy przetarg konkurencyjny (Zasada udzielania zamówień IV).nationale Ausschreibung (Vergabegrundsatz IV),
Krajowy organ ds. bezpieczeństwa przyjmuje techniki prowadzenia działań nadzorczych.Die nationale Sicherheitsbehörde bestimmt Techniken für ihre Überwachungstätigkeiten.
Za wybór gospodarstw przekazujących dane odpowiedzialny jest komitet krajowy.Der nationale Ausschuss ist für die Auswahl der Buchführungsbetriebe verantwortlich.
Zarejestrowany wzór krajowy (ND)Nationales eingetragenes Design (ND)
jednolity interfejs krajowy (NI-SIS);eine einheitliche nationale Schnittstelle („NI-SIS“);
Produkt krajowy brutto w cenach rynkowychBruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen
Specjalny krajowy wzór lub format pliku [7]Mitgliedstaatenspezifische Vorlage oder mitgliedstaatenspezifisches Dateiformat [7]
Wartość dodana brutto/Produkt krajowy bruttoBruttowertschöpfung und Bruttoinlandsprodukt
dostawca usług posiada certyfikat krajowy lub europejski.der Dienstleistungserbringer verfügt über eine nationale oder europäische Zertifizierung.
Każde państwo członkowskie posiada jeden krajowy punkt dostępu.Jeder Mitgliedstaat hat eine einzige nationale Zugangsstelle.

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

krajowych urzędów statystycznych;den nationalen statistischen Ämtern,
Określenie krajowych potrzebErmittlung des einzelstaatlichen Bedarfs
krajowym towarom, usługom i dostawcom; orazinländische Waren, Dienstleistungen und Anbieter und
krajowych programów orientacyjnych poszczególnych państw AKP;der Finanzierung der nationalen Richtprogramme einzelner AKP-Staaten;
krajowym organom sądowym i organom koordynującym ich funkcjonowanie;nationale Justizbehörden sowie ihre Koordinierungsstellen,
krajowy i europejski system administracji w zakresie sądownictwa i imigracji.nationale und europäische Justizsysteme und Systeme der Einwanderungssteuerung.
Krajowy ośrodek koordynacji koordynuje wszelkie wsparcie zgodnie z art. 5 ust. 3;Das nationale Koordinierungszentrum koordiniert jede gemäß Artikel 5 Absatz 3 geleistete Unterstützung.
Krajowy nr identyfikacyjny: 6977094P (osobisty numer irlandzkiego ubezpieczenia społecznego).Nationale Kennziffer: 6977094P (irische persönliche Kennnummer für den Umgang mit Behörden).
Krajowy organ ds. bezpieczeństwa gromadzi i analizuje informacje pochodzące z różnych źródeł.Die nationale Sicherheitsbehörde sammelt und analysiert Informationen aus verschiedenen Quellen.
zgodnie z przepisami krajowymi.gemäß nationalen Rechtsvorschriften.
Rubryka 2: Wniosek krajowy/unijnyFeld 2: Unionsantrag/Nationaler Antrag
Przekazywanie informacji sądom krajowymÜbermittlung von Informationen an die einzelstaatlichen Gerichte
Regionalny przydział pułapów krajowychRegionale Aufteilung der nationalen Obergrenzen
Stanowisko krajowych urzędów statystycznychStandpunkt der einzelstaatlichen statistischen Stellen
Powiadomienie innych właściwych organów krajowychBenachrichtigung anderer zuständiger nationaler Behörden.
wymiany pracowników pomiędzy administracjami krajowymi.Austausch von Personal zwischen nationalen Behörden.