"kontynuacja" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
kontynuacjaFortsetzung

Beispieltexte mit "kontynuacja"

Kontynuacja stosowania MAFA i AFA po przystąpieniuWeitere Anwendbarkeit der mehrjährigen Finanzierungsvereinbarungen und der jährlichen Finanzierungsvereinbarungen nach dem Beitritt
Kontynuacja pracy jest dopuszczalna dopiero po usunięciu usterki.erst nach dem Beheben der Störung ist ein weiterer Betrieb zulässig
Kontynuacja programu zależy od środków budżetowych przewidzianych na kolejny rok budżetowy.Ihre Fortsetzung ist abhängig von der Haushaltsmittelzuweisung des nächsten Haushaltsjahres.
Kontynuacja reform strukturalnych w dziedzinie finansów publicznych, w szczególności zarządzania wydatkami.Fortsetzung der Strukturreformen im Bereich der öffentlichen Finanzen, insbesondere auf dem Gebiet der Ausgabensteuerung.
Kontynuacja współpracy regionalnej Należy wypracować rozwiązania dla zaległych kwestii dotyczących dwustronnej granicy z państwami sąsiadującymi.Fortführung der regionalen Zusammenarbeit Ausarbeiten von Lösungen für noch ungeklärte bilaterale Grenzangelegenheiten mit den Nachbarländern.
Ocena trzeciego etapu i kontynuacja LIFEBewertung der dritten Phase und Weiterführung von LIFE
Nowacja instrumentów pochodnych oraz kontynuacja rachunkowości zabezpieczeńNovation von Derivaten und Fortsetzung der Bilanzierung von Sicherungsgeschäften