"konserwacja" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
konserwacjaInstandhaltung
konserwacjaWartung

Beispieltexte mit "konserwacja"

konserwacja łańcuchaKettenpflege
konserwacja przeprowadzonaWartung durchgeführt
Standardowa konserwacjaStandard Konservierung
konserwacja i naprawaWartung und Reparatur
konserwacja i utrzymanieWartung und Pflege
konserwacja / pielęgnacjaWartungsarbeiten / Pflege
serwisowanie i konserwacjaWartung und Instandhaltung
Konserwacja zębatki i zębnikaZahnstangen und Ritzelpflege
Konserwacja regulatora - co pół rokuWarten Sie den Regler halbjährlich
KONSERWACJA - Zobowiązania użytkownikaWARTUNG - Verpflichtungen des Betreibers
Konserwacja teleskopowego stołu podnośnegoWartung des Teleskopuhubtisches
KONSERWACJA pozaplanowa - zespoły mechaniczneaußergewöhnliche Wartung - Mechanik
Konserwacja ważne wskazówki dla użytkownikaWartung wichtige Hinweise für den Betreiber
Konserwacja samochodów osobowych i kombivanówWartung von PKW und Mehrzweckfahrzeugen
łatwa pielęgnacja i konserwacja.leichte Pflege und Wartung.
Tymczasowe ustawienie ogrodzeń i znaków drogowych oraz konserwacjaVorläufige Maßnahmen: Schutzvorrichtung, Verkehrszeichen sowie Wartung und Verwaltung
serwisowanie, konserwacja i czyszczenieWartung, Pflege und Reinigung
Eksploatacja i konserwacja podczas badaniaBetrieb und Wartung während der Prüfung
serwisowanie, konserwacja i usuwanie usterekInstandhaltung, Wartung und Störungsbeseitigung
Właściwa i kompleksowa konserwacja instalacjiOrdnungsgemäße und vollständige Wartung der Anlage
Patrz również KONSERWACJA pozaplanowa poniżej.siehe auch außergewöhnliche Wartung im Folgenden
Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowegoReparatur und Instandhaltung von Fahrzeugen a. n. g.
instalacja, uruchomienie i konserwacja części mechanicznejInstallation, Inbetriebnahme und Wartung des mechanischen Teils

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

utrzymanie/konserwacjaInstandhaltung/Wartung
okres między konserwacjamiWartungsintervall
konserwacja, naprawa i inne działania pomocnicze;Wartung, Reparatur und sonstige Nebentätigkeiten;
Konserwacja i utrzymanie w dobrym stanie, usuwanie usterekWartung und Instandhaltung, Störungsbeseitigung
konserwacja budynków, maszyn, urządzeń, żywopłotów, rowów itp.,Instandhaltung der Gebäude, Maschinen, Geräte, Hecken, Gräben usw.;
Konserwacja i pielęgnacja maszyny opisane są w rozdziale 7 niniejszej instrukcji.Wartung und Pflege der Anlage siehe Kapitel 7 der Dokumentation.
Konserwacja i pielęgnacja maszyny opisane są w rozdziale 7 niniejszej instrukcji.Wartung und Pflege der Anlage siehe Kapitel 7 dieser Anleitung.
Konserwacja budynków (dzierżawionych) i ulepszenia gruntów, obejmująca szklarnie, inspekty i obudowy.Vom Betriebsinhaber finanzierte Instandhaltung der Wirtschaftsgebäude und Bodenverbesserungen, einschließlich Gewächshäuser, Gartenbaukästen und Träger.
Pojawia się ekran „Konserwacja”.Die Anzeige „Wartung“ erscheint.
Naprawa i konserwacja statków i łodziReparatur und Instandhaltung von Schiffen, Booten und Yachten
utrzymanie w dobrym stanie (kontrola, konserwacja)Instandhaltung (Inspektion, Wartung)
Nacisnąć, aby wywołać ekran „Konserwacja“.Drücken Sie auf, um das Menü „Wartung“ aufzurufen.
Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznychReparatur und Instandhaltung von Luft- und Raumfahrzeugen
Niewłaściwy montaż, uruchomienie, obsługa i konserwacja maszynyunsachgemäßes Montieren, Inbetriebnahme, Bedienen und Warten der Maschine
Serwisowanie i konserwacja/naprawa mogą być wykonywane wyłącznie przez wyszkolonych fachowców.Wartung und Instandhaltung dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden.