"jod" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
jodJod

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

jodłaTanne
jodowana (125 I) albumina surowicy krwi ludzkiejIodhaltig (125 I) serumalbumin, menschlich
wartości jodu większej niż 120 orazJodzahl von mehr als 120 und
Bromki i tlenobromki; jodki i tlenojodkiBromide und Bromidoxide, Jodide und Jodidoxide
Nie więcej niż 0,1 % (w przeliczeniu na jodek sodu)höchstens 0,1 % (berechnet als Natriumiodid)
Substancja czynna jodek potasu nie zostaje zatwierdzona.Der Wirkstoff Kaliumiodid wird nicht genehmigt.
Chlorany i nadchlorany; bromiany i nadbromiany; jodany i nadjodanyChlorate und Perchlorate; Bromate und Perbromate; Iodate und Periodate
najodpowiedniejszą metodę realizacji wybranego(-ych) wariantu(-ów);zur Umsetzung der bevorzugten Option(en) am besten geeignete Methode;
W przypadku poliwinylopyrolidonu jodu: zawartość jodu ma stopień czystości 995 g/kgBei Polyvinylpyrrolidon-Iod: Der Iod-Gehalt muss eine Reinheit von 995 g/kg haben.