"instrukcje" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
instrukcjeAnweisungen

Beispieltexte mit "instrukcje"

instrukcje serwisoweWartungshinweise
instrukcje bezpieczeństwaSicherheitshinweise
instrukcje obsługi poddostawcówBetriebsanleitungen-Zulieferer
Dalsze instrukcje eksploatacjiweitere Betriebsanleitungen
Pozostałe instrukcje eksploatacjisonstige Hinweise zum Betrieb
Specjalne instrukcje bezpieczeństwaspezielle Sicherheitshinweise
Instrukcje szkolenia i operacyjneAusbildungshandbuch und Betriebshandbuch
Instrukcje rozruchu i eksploatacjiHinweise zur Inbetriebnahme und zum Betrieb
instrukcje i zasady bezpieczeństwaSicherheitsbestimmungen
Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawAngaben zu Wartung und Instandsetzung
Instrukcje pozycjonowania i próba działaniaHinweise zum Ausrichten und Probelauf
instrukcje dla oferentów, które muszą zawierać:Hinweise für Bieter mit u. a. folgendem Inhalt:
INSTRUKCJE POBIERANIA, PRZYGOTOWANIA I PAKOWANIA PRÓBEKANWEISUNGEN FÜR DIE ENTNAHME, VORBEREITUNG UND VERPACKUNG DER PROBEN
Przepisy wykonawcze w celu zapewnienia poufności danych i praktycznych wytycznych zostaną określone w dokumencie zawierającym instrukcje.Durchführungsbestimmungen zur Gewährleistung der Vertraulichkeit der Daten sowie praktische Leitlinien werden im Anleitungsdokument präzisiert.
Urządzenia odbiorcze, instrukcje i sankcjeAuffanganlagen, Anweisungen und Sanktionen
Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.Bitte folgende Hinweise lesen und beachten:
dozowanie i instrukcje dotyczące sposobu stosowania;Dosierung und Gebrauchsanweisung;
Definicje i instrukcje do celów niniejszego formularza COBegriffsbestimmungen und Hinweise für die Zwecke des Formblatts CO
Dokumenty, instrukcje i informacje przewożone na pokładzieMitzuführende Dokumente, Handbücher und Unterlagen
Szczegółowe instrukcje dla niektórych rodzajów gospodarstwBesondere Anweisungen für bestimmte Betriebe
W załączniku znajdują się instrukcje obsługi dostawców podzespołów.die Betriebsanleitungen der Baugruppen-Lieferanten befinden sich im Anhang

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

Instrukcje w trzech egzemplarzach zgodnie z pkt 34 poniżej.Anweisungen in dreifacher Ausfertigung entsprechend den Angaben in Absatz 34.
Instrukcje do obsługi ręcznej pokładowej oczyszczalni ściekówAnweisungen für den manuellen Betrieb der Bordkläranlage
instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania;Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung;
Instrukcje dla użytkowników pojazdów wyposażonych w poduszki powietrzneHinweise für Benutzer von Fahrzeugen, die mit Airbags ausgerüstet sind
Instrukcje eksploatacji i konserwacji części dostarczonych przez poddostawcówBetriebs- und Wartungsanleitungen von Zulieferteilen
Instrukcje wypełniania wzoru dotyczącego głównych cech instrumentów kapitałowychHinweise zum Ausfüllen des Musters für die Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente
Instrukcje bezpieczeństwa zawarte w instrukcji eksploatacji posiadają następującą strukturędie Sicherheitshinweise der Betriebsanleitung ist wie folgt beschrieben aufgebaut
Tutaj znajdują się różne dokumentacje i instrukcje Krok po kroku.hierunter befinden sich die verschiedenen Dokumentationen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen
Operator ustanawia procedury i instrukcje do stosowania w operacjach LVO.Der Betreiber hat Verfahren und Anweisungen für den LVO-Betrieb festzulegen.
Praktyczne instrukcje dla stron dotyczące spraw wnoszonych do TrybunałuPraktische Anweisungen für die Parteien in den Rechtssachen vor dem Gerichtshof
Szczegółowe instrukcje dostarczane są wraz z pojazdem przez producenta pojazdu.Vom Fahrzeughersteller sind zusammen mit dem Fahrzeug genaue Anweisungen bereitzustellen.
Należy dołączyć przykładowe etykiety, instrukcje użycia i karty charakterystyki.Beispiele für die Kennzeichnung, Gebrauchsanweisungen und Sicherheitsdatenblätter werden zur Verfügung gestellt
Niniejsze praktyczne instrukcje zostają opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.Diese Praktischen Anweisungen werden im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.
Użytkownik zobowiązany jest sporządzić dla urządzeń magazynowych odpowiednie instrukcje eksploatacji.der Betreiber hat für Lagereinrichtungen Betriebsanweisungen zu erstellen