"hasła" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
hasłaPasswörter

Beispieltexte mit "hasła"

Zmiana hasłaÄnderung des Passworts
zmiana hasłaPasswort ändern
wczytanie hasłaPasswort eingeben
wprowadzenie hasłaPassworteingabe
po wprowadzeniu hasłanach Passworteingabe
Ekran wprowadzania hasłaBild zur Eingabe des Passwortes
Przykład wpisywania hasłaBeispiel für eine Passworteingabe
Hasła nie są zgodne.Die Passwörter stimmen nicht überein.
Hasła nie zgadzają się ze sobą.Passwörter stimmen nicht überein.
okno do zmiany hasłaPasswortänderungs-Fenster
Otwiera pole wprowadzania hasłaÖffnet das Eingabefeld Passwort
Zaloguj się w Dictindustry korzystając z nowego hasła.Bitte melden Sie sich mit dem neuen Passwort bei Dictindustry an.
Umożliwia on przyporządkowanie użytkownikowi nazwy oraz hasła.dem Benutzer wird ein Benutzername und ein Passwort zugewiesen
Wprowadzanie danych na niektórych ekranach wymaga podania hasła.einige Eingaben bzw. angewählte Bilder sind passwortgeschützt
Tryb automatyczny (Automatic) można wyłączyć po podaniu hasła.der Modus Automatic kann nach Eingabe eines Passwortes außer Kraft gesetzt werden
Administrator rejestru niezwłocznie wydaje takie zastępcze hasła.Der Registerführer vergibt dann unverzüglich ein neues Passwort.
Podczas dokonywania zmiany hasła ważne jest, aby zanotować sobie nowe hasło.Beim Ändern eines Passworts ist es wichtig, dass Sie sich Ihr neues Passwort notieren.
3-krotne wprowadzenie nieprawidłowego hasła prowadzi do zablokowania użytkownika.bei 3maliger falscher Eingabe des Kennwortes wird der Benutzer auf unberechtigt gesetzt
Osoby uprawnione mogą w tym miejscu wprowadzać hasła i określać poziom uprawnień dostępu.Berechtigte können hier Passwörter und Passwortlevel vergeben
Po wprowadzeniu tego hasła można dokonywać zmian trybu automatycznego oraz zmieniać wszystkie ustawienie.nach Eingabe dieses Passwortes kann der Automatic-Modus sowie alle anderen Einstellungen geändert werden
W ten zapobiega się przed utratą hasła lub trzykrotnym z rzędu podaniem błędnego hasła poprzez zablokowanie maszyny.so wird Verlust bzw. 3-malige Falscheingabe und dadurch die Sperrung der Anlage vorgebeugt

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

Zapomniałeś hasła?Passwort vergessen?
utworzenia przez użytkownika konta użytkownika i hasła;die Einrichtung eines Nutzerkontos mit Passwort durch den Nutzer;
W tym oknie osoby upoważnione mogą wprowadzać nowe hasła.in diesem Fenster können durch einen Berechtigten neue Passwörter vergeben werden
Przycisnąć na , aby wywołać ekran „Ustawienia hasła“.Drücken Sie auf, um die Anzeige „Passwort Setup“ aufzurufen.
Zostaje wyświetlony komputer, na którym jest możliwa zmiana hasła.Der Rechner wird angezeigt, über den Sie das Passwort ändern können.
Następnie możliwa jest zmiana poziomu obsługowego przez wpisanie odpowiedniego hasła.Danach kann die Bedienebene geändert werden, indem das betreffende Passwort eingegeben wird.
Obowiązki posiadacza rachunku i upoważnionego przedstawiciela związane z zabezpieczeniem, nazwami użytkownika i hasłami oraz dostępem do strony WWW rejestru.Verpflichtungen in Bezug auf Sicherheit, Benutzernamen und Passwörter sowie den Zugang zu den Internetseiten des Registers
Ponieważ nie każdy operator powinien mieć prawo do zarządzania hasłami i użytkownikami, to lista haseł jest wyświetlana tylko w przypadku użytkownika posiadającego odpowiedni poziom uprawnień dostępu.da nicht jeder Benutzer berechtigt sein soll, beliebig Benutzer und deren Passworte zu verwalten, hängt die Anzeige der Passwortliste vom Passwortlevel des angemeldeten Benutzers ab