"członek" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
członekGlied
członekPenis

Beispieltexte mit "członek"

Członek KomisjiMitglied der Kommission
członek parlamentuParlamentarier
Członek rodziny respondentaMitglied(er) der Familie der Auskunftsperson
członek Parlamentu Europejskiegoeuropäischer Abgeordneter
Członek Narodowego Komitetu Obrony.Mitglied der nationalen Verteidigungskommission.
Członek Centralnej Komisji Wyborczej.Mitglied des Zentralen Wahlausschusses (CEC).
członek Trybunału Obrachunkowego (UE)Mitglied des Rechnungshofs (EU)
Członek Krajowej Rady Bezpieczeństwa.Mitglied des Nationalen Sicherheitsrats.
członek Europejskiego Banku CentralnegoMitglied der Europäischen Zentralbank
członek Trybunału Sprawiedliwości (UE)Mitglied des Gerichtshofs (EU)
Członek syryjskiej armii elektronicznej.Mitglied der syrischen Cyber-Armee.
Każdy członek ma jeden głos.Jedes Mitglied hat eine Stimme.
Były członek izby wyższej parlamentu.Ehemaliges Mitglied des Oberhauses des Parlaments.
Były członek rządu z ramienia ZANU-PF.Ehemaliges der ZANU-PF angehörendes Regierungsmitglied.
Każdy członek niezależnego zespołu ma jeden głos.Jedes Mitglied des unabhängigen Gremiums hat eine Stimme.
Każdy członek posiadający prawo głosu ma jeden głos.Jedes stimmberechtigte Mitglied verfügt über eine Stimme.
Każdy członek personelu specjalistycznego musi ukończyć:Jedes technische Besatzungsmitglied hat
Były prokurator generalny, były członek izby wyższej parlamentu.Ehemaliger Generalstaatsanwalt, ehemaliges Mitglied des Oberhauses des Parlaments.

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

pracownik-członek rodzinymitarbeitender Familienangehöriger
członek rozliczający będący osobą prawną;Clearingmitglieder, bei denen es sich um juristische Personen handelt,
Członek zarządu proreżimowego związku pisarzy.Vorstandsmitglied des regimefreundlichen Schriftstellerverbands.
Członek może należeć tylko do jednej kategorii jednocześnie.Ein Mitglied darf nicht mehreren Interessengruppen gleichzeitig angehören.
Członek załogi nie wykonuje czynności na pokładzie statku powietrznego:Das Besatzungsmitglied darf in einem Luftfahrzeug keinen Dienst ausüben,
Członek personelu tymczasowego odbywa dziewięciomiesięczny okres próbny.Ein Bediensteter auf Zeit hat eine neunmonatige Probezeit abzuleisten.
Członek rozliczający potwierdza na piśmie akceptację tych zasad działania.Das Clearingmitglied hat schriftlich zu bestätigen, dass es die Betriebsvorschriften akzeptiert hat.
Członek personelu kontraktowego może być zatrudniony wyłącznie pod warunkiem, że:Als Vertragsbediensteter darf nur eingestellt werden, wer
Jeden członek może jednocześnie należeć tylko do jednej Grupy.Jedes Mitglied darf nur einer Gruppe angehören.
Każdy członek załogi lotniczej przechodzi specjalne modułowe szkolenie CRM.Alle Flugbesatzungsmitglieder haben eine spezifische modulare CRM-Schulung zu absolvieren.
motywy, jakimi kierował się członek personelu popełniając przewinienie służbowe,den Gründen des Bediensteten für das Dienstvergehen;
Oddelegowany członek personelu wojskowego nadal podlega zasadom dyscyplinarnym swojego kraju.Die abgestellten Angehörigen der Streitkräfte unterliegen weiterhin der jeweiligen nationalen Disziplinarordnung.
Były członek izby wyższej i były przewodniczący BRSM (Związek Młodzieży Białoruskiej).Ehemaliges Mitglied des Oberhauses und ehemaliger Leiter der BRSM (Belarussische Jugendunion).
Były członek izby niższej i były przewodniczący BRSM (Związek Młodzieży Białoruskiej).Ehemaliges Mitglied des Unterhauses und ehemaliger Leiter der BRSM (Belarussischer Jugendverband).
W przypadku nieobecności wiceprzewodniczących, w zastępstwie występuje najstarszy członek Prezydium.Bei Abwesenheit der Vizepräsidenten wird die Vertretung vom ältesten Mitglied des Präsidiums wahrgenommen.